Vědecké zaměření:

 • Mineralogie, krystalochemie, analytické metody (Ramanova spektroskopie, infračervená spektroskopie, rentgenová prášková difrakce)

Vzdělání:

 • Mgr. – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Granty a projekty:

 • Interní grant NM – Výzkum vybraných významných českých lokalit zastoupených v mineralogických sbírkách NM s bližším zaměřením na lokalitu Předbořice

Výstavy a muzejní práce:

 • péče o mineralogickou podsbírku – preparace, konzervace a stabilizace sbírkových předmětů
 • příprava nových expozic
 • popularizační publikace v periodiku Minerál

Publikační činnost (výběr):

 • Vrtiška L., Sejkora J., Nováková H., Vašinová Galiová M. (2013) Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 240–248.
 • Vrtiška L., Malíková R., Sejkora J., (2016) Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, 114–131.
 • Vrtiška L., Števko M., Sejkora J., Malíková R. (2016) Gilmarit, triklinický Cu3(AsO4)(OH)3, z Bělovsi u Náchoda – první výskyt v České republice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, 230–233.
 • Vrtiška L., Sejkora J., Malíková R. (2016) Philipsburgit z Krásna u Horního Slavkova, Slavkovský les (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 24, 2, 243–251.
 • Vrtiška L., Loun J., Malíková R., Sejkora J. (2016) Fluorwavellit a variscit z Počepic u Sedlčan (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, 285–297.
 • Vrtiška L, Sejkora J, Čejka J, Malíková R, Loun J (2017) Theisit, sabelliit a tyrolit z ložiska Cu rud La Mina Delfina, Ortiguero (Španělsko). Bull Mineral Petrolog 25(1): 85–97.
 • Vrtiška L, Pauliš P, Gramblička R, Sejkora J, Malíková R, Pour O (2017) Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 228–244.
 • Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R, Kadlec T (2017) Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 277–305.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 4th Central European Mineralogical Conference; Skalský Dvůr, ČR; 23. 4.–26. 4. 2014.
 • 7th International Symposium on Granitic Pegmatites, PEG 2015 Ksiaz, Polsko; 17.–21. 6. 2015.
 • New minerals and mineralogy in the 21th century, Jáchymov, ČR; 3.–5. 9. 2016.
 • Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference; Banská Štiavnica, Slovensko, 26.–30. 6. 2018