Vědecké zaměření:

 • České dějiny a dějiny správy 16.–18. století, dějiny Národního muzea, okrajově česká diplomatika a sfragistika

Vzdělání:

 • historie na FF UK Praha (2001), archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK Praha (2002); PhDr. (2002), Ph.D. v oboru archivnictví a PVH na FF UK Praha (2009)

Předchozí působení:

 • Národní muzeum: Oddělení zámeckých knihoven KNM 1983–1984; Oddělení numismatiky 1984; Archiv NM od 1984 (2002–2016 vedoucí)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea; GA ČR č. 404/96/0404 (hlavní řešitel doc. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.), 1996–1997, spoluřešitelka. 
 • 2004–2006 člen doktorandského kolegia Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství (GA ČR 404/03/H046);
 • Před objektivem T. G. Masaryk. Hradní fotoarchiv 1918–1933; GA ČR č. 409/06/0623, 2006–2008; hlavní řešitelka
 • 2005–2011 jako doktorand ve výzkumném záměru MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin; 2008–2010 řešitel grantu GA ČR 407/08/0295 Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548–1783: Analýza a kritická edice;
 • 2010–2011 řešitelka interního grantu Národního muzea Otisky dějin. Pečeti ve starých sbírkách Národního muzea.
 • Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO)

Výstavy a muzejní práce:

 • Středověké pergamenové listiny ve sbírkách Archivu Národního muzea (1990, HB NM, autorka výstavy).
 • 150 let Archivu Národního muzea v Praze (1996–1997, HB NM, spoluautorka výstavy).
 • Egyptské dobrodružství Karla Hájka 1958 (2008, HB NM, spoluautorka výstavy). 190 let Národního muzea – 190 let dobrodružství (2008, HB NM, komisařka výstavy).
 • Hradní fotoarchiv 1918–1933 (2009–2010 NP Vítkov; 2010–2011, Bratislava; 2011, Hodonín; 2011, Lány; 2011, Hradec Králové; 2012, Frýdek Místek; 2014, Náchod; 2014. Lázně Bělohrad; 2014, Roudnice nad Labem; 2015, Lučenec; 2017–2018, NB NM; 2018, Kopřivnice; kurátorka a spoluautorka výstavy).
 • MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho tajemné bedny (2012, NB NM, autorka a kurátorka výstavy).
 • Fenomén Masaryk (2017–2018, NB NM, kurátorka a spoluautorka výstavy).

Ostatní aktivity:

 • odborný asistent na katedře PVH FF UK;
 • vedoucí redaktor Časopisu Národního muzea – řada historická

Nejvýznamnější publikace:

Monografie
 • Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 (Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V.), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007 (s I. Ebelovou, M. Řezníčkem a J. Woitschem), ISBN 978-80-85010-94-7
 • „…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, Pelhřimov 2010, 200 s., ISBN 978-80-7415-040-1
 • Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog, Praha: Národní archiv 2011, 308 s., ISBN 978-80-86712-90-1
 • Otisky dějin. Pečeti Eichlerovy sbírky, Praha: Národní muzeum 2013, 84 s., ISBN 978-80-7036-394-2
 
Studie v časopisech a sbornících
 • Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy, Český lid, 92/2005, č. 2, s. 155–173, ISSN 0009-0794 (s J. Woitschem)
 • Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793, Historická demografie 30, 2006, s. 31–66 (s M. Řezníčkem a J. Woitschem)
 • (elektronická publikace) Bohemikální erbovníky a heraldické památky I. (I.1. Památník Matyáše Kryštofa Günthera (rkp. NK ČR XXIII.G.1) a I.2. Památník Izáka Aschpana z Hagu (rkp. NK ČR XXIII.F.17), CD jako příloha časopisu Heraldická ročenka 2007
 • Edice nebo databáze? Ortelní manuály jako komplementární pramen k dějinám městského soudnictví, Ústecký sborník historický. Supplementum I, Ústí nad Labem 2010, s. 241–252
 • Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea, Časopis Národního muzea – řada A, ročník 180, 2011/1–2, s. 74–85
 • Časopis Národního muzea v letech 1827–2012, Český lid 2013 / 1, s. 5–26