Vědecké zaměření:

 • organologie se zaměřením na nátrubkové dechové nástroje
 • organologická ikonografie
 • organologická terminologie
 • historické hudební nástroje
 • dějiny českého hudebního nástrojařství

Vzdělání:

FF MU Brno: Hudební věda

Studijní stáže:

Università Ca´ Foscari, Benátky, Itálie

Ostatní aktivity:

 • redaktorka časopisu Opus musicum
 • koordinátorka Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
Publikační činnost:
 • Žůrková, Tereza: Josef Šediva (1853–1915) and his Collection of Musical Instruments at the National Museum - Czech Museum of Music in Prague. Galpin Society Journal 2016, roč. 69, s. 225–238.
 • Žůrková, Tereza: Houslařské řemeslo v 19. století ve světle písemné pozůstalosti rodiny Metelků. Opus musicum 2015, roč. 47, č. 6, s. 6–20.
 • Berdychová, Tereza: Lesní rohy Michaela Leichamschneidera v českých sbírkách. Hudební věda 2014, roč. 51, č. 1−2, s. 283–296.
 • Berdychová, Tereza: Výstavní činnost Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby, Národní muzeum, roč. 2014, č. 1−2, s. 53−68. 
 • Berdychová, Tereza: Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum 2014, roč. 46, č. 1, s. 57−73.
 • Berdychová, Tereza: Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, roč. 2014, č. 1.
 • Berdychová, Tereza: Musical Instruments – History, Science and Culture, Oxford (UK) 25. – 29. července 2013. Hudební věda, Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 2013, č. 1−2, s. 6−8. 
 • Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze. Opus musicum 2013, roč. 45, č. 5, s. 50−64.
 • Berdychová, Tereza: Rohové hudební nástroje ze sbírky Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada. Prameny a studie, Praha: Národní zemědělské muzeum, 2013, roč. 50, 2013, č. 1, s. 95−112.
 • Kotašová, Daniela − Berdychová, Tereza − Kříženecký, Jan: Hudební sbírka Ondřeje Horníka, II. díl, hudební nástroje. Praha: Národní muzeum, 2012.
 • Berdychová, Tereza: Jagdmusik im Barock und ihr Instrumentarium am Beispiel historischer Horninstrumente aus der Sammlung des Landwirtschaftsmuseums Prag. In Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 197−208.
 • Berdychová, Tereza: Klasifikace rohových hudebních nástrojů užívaných při lovu v českých zemích v období 17. a 18. století. Muzikologické fórum, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, roč. 1, 2012, č. 2, s. 81−90.
 • Berdychová, Tereza: Lovecká hudba jako součást kulturní reprezentace evropské aristokracie v 17. a 18. století. In: Jan Mazurek − Silvie Schmuckerová: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
 • Berdychová, Tereza: Ikonografie lovecké hudby v českých zemích v období baroka. In: Michaela Freemanová: Miscellanea z výroční konference ČSHV 2009. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2009.
 • Berdychová, Tereza: Lov jako šlechtická zábava v 17. a 18. století a jeho hudební doprovod. Acta musicologica roč. 2009, č. 3.
 
Poznámka: změna příjmení z rodného  Berdychová na Žůrková (2015)