Vědecké zaměření:

 • organologie se zaměřením na nátrubkové dechové nástroje
 • organologická ikonografie
 • organologická terminologie
 • dějiny českého hudebního nástrojařství

Vzdělání:

 • FF MU Brno, obor Hudební věda

Odborné kurzy a stáže:

 • Università Ca’ Foscari, Benátky, Itálie, 2010
 • Organizace a řízení VaV (vědy a výzkumu) a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT), 2010–2011

Členství ve vědeckých organizacích:

 • členka Vědecké rady Národního muzea
 • členka Ediční rady Národního muzea

Projekty:

 • Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (koordinátorka projektu), www.mcmi.cz

Další odborné aktivity:

 • vedoucí redaktorka časopisu Musicalia (od roku 2021)
 • redaktorka časopisu Martinů Revue (2019–2020)
 • redaktorka časopisu Opus musicum (2014–2020)
 • participace na projektu Kritická edice korespondence Leoše Janáčka
 • participace na projektu Český hudební slovník osob a institucí

Účast na odborných konferencích:

 • Konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Praha, 16.–17. června 2021 (Žůrková, T.: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů) 
 • 55. International Musicological Colloquium Brno: Hudba a její paměť: Péče o hudební prameny. Brno, 11.–13. října 2021 (T. Žůrková: Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů)
 • Mezinárodní konference Musica a Corte. Il corno da caccia tra Piemonte ed Europa (XVI–XIX s.); Itálie, Turín; 20.–21. 2. 2020 (Žůrková, T.: La musica da caccia nei paesi boemi del Sei e Settecento)
 • Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně 2012 (Berdychová, T.: Jagdmusik im Barock und ihr Instrumentarium am Beispiel historischer Horninstrumente aus der Sammlung des Landwirtschaftsmuseums Prag)
 • Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009 (Berdychová, T.: Ikonografie lovecké hudby v českých zemích v období baroka)

Publikační činnost (výběr):

 • Žůrková, Tereza – Kotašová, Daniela – Štefancová, Dagmar – Slavický, Tomáš: Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů / Antonín Buchtel, A Collector with a Kind Soul, and His Collection of Musical Instruments. Praha: Národní muzeum, 2022.
 • Žůrková, Tereza: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů: Úvod do problematiky. In: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Sborník z konference (online), s. 10–22. Dostupné z: https://www.mcmi.cz/file/27e05b832839af639e099da2358de826/1533/Sbornik_MCMI_2021.pdf.
 • Žůrková, Tereza: The Methodological Centre for the Documentation, Conservation, and Restoration of Musical Instruments. Musicalia, roč. 12, 2020, č. 1–2, s. 140–145.
 • Žůrková, Tereza – Hruška, Viktor: Josef Šediva (1853–1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Praha: Národní muzeum, 2016.
 • Žůrková, Tereza: Josef Šediva (1853–1915) and his Collection of Musical Instruments at the National Museum – Czech Museum of Music in Prague. Galpin Society Journal 2016, roč. 69, s. 225–238.
 • Žůrková, Tereza: Houslařské řemeslo v 19. století ve světle písemné pozůstalosti rodiny Metelků. Opus musicum 2015, roč. 47, č. 6, s. 6–20.
 • Berdychová, Tereza: Lesní rohy Michaela Leichamschneidera v českých sbírkách. Hudební věda 2014, roč. 51, č. 1−2, s. 283–296.
 • Berdychová, Tereza: Výstavní činnost Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze. Musicalia, roč. 2014, č. 1−2, s. 53−68.
 • Berdychová, Tereza: Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum 2014, roč. 46, č. 1, s. 57−73.
 • Berdychová, Tereza: Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, roč. 2014, č. 1.
 • Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze. Opus musicum 2013, roč. 45, č. 5, s. 50−64.
 • Berdychová, Tereza: Rohové hudební nástroje ze sbírky Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada. Prameny a studie, Praha: Národní zemědělské muzeum, 2013, roč. 50, 2013, č. 1, s. 95−112.
 • Kotašová, Daniela − Berdychová, Tereza − Kříženecký, Jan: Hudební sbírka Ondřeje Horníka, II. díl, hudební nástroje. Praha: Národní muzeum, 2012.
 • Berdychová, Tereza: Jagdmusik im Barock und ihr Instrumentarium am Beispiel historischer Horninstrumente aus der Sammlung des Landwirtschaftsmuseums Prag. In Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 197−208.
 • Berdychová, Tereza: Klasifikace rohových hudebních nástrojů užívaných při lovu v českých zemích v období 17. a 18. století. Muzikologické fórum, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, roč. 1, 2012, č. 2, s. 81−90.
 • Berdychová, Tereza: Lovecká hudba jako součást kulturní reprezentace evropské aristokracie v 17. a 18. století. In: Jan Mazurek − Silvie Schmuckerová: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
 • Berdychová, Tereza: Ikonografie lovecké hudby v českých zemích v období baroka. In: Miscellanea z výroční konference ČSHV 2009. Michaela Freemanová (ed.). Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2009.
Poznámka: změna příjmení z rodného  Berdychová na Žůrková (2015)