Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií je nejmaldším oddělením Národního muzea – Českého muzea hudby. Vzniklo roku 2008 z potřeby samostatně věnovat pozornost těm oblastem hudební kultury, které byly v minulosti klasickou hudební vědou opomíjeny. Cílem centra je především shromažďovat, uchovávat a odborně zhodnocovat cenné hudební a související prameny v oblasti populární hudby. Do budoucna chceme vytvořit badatelské centrum na mezinárodní úrovni. Formou výstav, přednášek, besed s umělci apod. bude centrum plnit i funkci výchovně vzdělávací instituce pro širokou veřejnost.

Pole působnosti centra je vymezeno v souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti ČMH nadřazenost územního principu hledisku jazykovému a národnostnímu. CPH se tedy zaměřuje na dokumentaci populární hudební kultury v širokých souvislostech na území Čech, českou recepci zahraniční populární hudby či dokumentaci a recepci hudebních aktivit osob či institucí pocházejících z Čech mimo toto území. Nově uplatňuje kulturně-antropologické hledisko pohledu na kulturu „zdola“, tedy od jejích aktérů. Zaměřuje se nejen na tradiční sběr předmětů nonartificiálních hudebních aktivit (zvukové nosiče, notové záznamy, hudební nástroje), ale nově také na dokumentaci prožívání této hudební kultury jejími vlastními aktéry, např. formou audiovizuálních nebo tištěných záznamů rozhovorů a pamětí významných osobností i běžných recipientů této hudební kultury. Využívá k tomu nejen čistě muzikologických, ale i hudebně antropologických metod.

Při svém sběrném programu doufáme ve spolupráci veřejnosti a budeme vyhlašovat různé sběratelské výzvy, které by napomohly zmapovat různé dosud nezdokumentované oblasti. V naplňování svých úkolů bude CPH samozřejmě spolupracovat jak s ostaními odděleními NM (z důvodu prostupnosti jednotlivých oblastí vážné a populární hudby, např. dílo Jaroslava Ježka), tak i s vnějšími institucemi podobného zaměření u nás i v zahraničí (např. Popmuseum www.popmuseum.cz )

Doufáme, že u veřejnosti prolomíme stereotypní představy o Českém muzeu hudby jako o instituci, která se zabývá pouze artificiální hudbou pro vyhraněné publikum, a že dokážeme uspokojit i zájmy nejširší veřejnosti.


Adresa: Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 2

Kontakt

Ferenc Petr, Mgr.

Vedoucí Centra pro dokumentaci populární hudby a nových médií
E-mail: petr.ferenc@nm.cz
Telefon: 224 497 740