České muzeum hudby má v České republice nejvýznamnější a největší sbírku předmětů dokumentujících hudební kulturu.

obsahuje notové rukopisy a tisky od konce 17. století do současnosti. Zastoupeni zejména autoři evropského původu s výrazným zastoupením českých skladatelů. Fond je obsahově velmi rozmanitý, minimálně je však obsažen folklór. Ve sbírce nalezneme také notové části pozůstalostí, sbírky hudebních sběratelů, fondy institucí, sbírku notových autografů produkce hudebních vydavatelství, konfiskáty zámeckých a klášterních sbírek (získány na přelomu 40. a 50. let 20. století na základě Benešových dekretů a pak ze zrušených klášterů).
 

  • Fond specifických hudebnin AZ (71 předmětů)

Fond AZ patří v hudebněhistorickém oddělení ČMH k fondům nejméně početným (přes 70 položek), nicméně velmi cenným. Obsahuje rukopisy a tisky především z 16. a 17. století, výjimečně starší a v případě některých liturgických knih i mladší. Jedná se o památky středověké, renesanční a raně barokní hudby, zejména různé liturgické knihy, sborníky světské i duchovní polyfonie a kancionály.
 

  • Fond nenotové písemnosti (kolem 26 000 předmětů)

Obsahuje především korespondenci skladatelů, interpretů a institucí. Nacházejí se zde kromě dopisů, pohlednic, vizitek a telegramů i strojopisy, osobní doklady, účty, nakladatelské smlouvy, diplomy, pamětní zápisy, památníky, rukopisné poznámky i muzikologické a publicistické práce. Tyto památky pocházejí z doby od 18. století do současnosti.
 

  • Fond osobních pozůstalostí

Teprve od poloviny 80. let 20. století se pozůstalosti zpracovávají jako celky podle archivního způsobu. Formou inventáře jsou zpracované např. pozůstalosti E. Axmanna, Z. Fibicha, Z. Folprechta, J. Fučíka, J. Ježka, K. B. Jiráka, K. Kovařovice J. Křičky, O. Nedbala, V. Nováka, E. Schulhoffa, J. Suka, E. Troldy či členů Českého kvarteta.
 

  • Fond hudební ikonografie (kolem 38 000 předmětů) 

Fond sbírá a studuje obrazové doklady dějin hudby jako významný pramen poznání hudebního života. Fotografie, malby, grafiky sochy i osobní památky od 16. století do současnosti dokumentují klasickou hudbu i další žánry – jak se hrálo, zpívalo, jaké se používaly nástroje a jak společnost hudbu přijímala.
 

  • Fonotéka (kolem 100 000 předmětů)

Sbírka obsahuje zvukové nosiče od počátku existence záznamu zvuku od 70. let 19. století do současnosti – fonografické válečky, šelakové gramofonové desky, vinylové desky, magnetofonové pásy, magnetofonové kazety, kompaktní disky, filmové pásy, videokazety a také neobvyklé nosiče.
 

  • Tisková dokumentace (kolem 70 000 předmětů)

Fond obsahuje divadelní a hudební cedule, divadelní a hudební programy, koncertní programy a brožury, pozvánky, letáky k hudebním akcím nejrůznějšího druhu, plakáty a novinové výstřižky k hudebnímu životu v českých zemích se zprávami a kritikami na vystoupení českých umělců v zahraničí, včetně kritik na premiéry českých skladeb v tuzemsku i zahraničí – od konce 18. století do současnosti.
 

  • Knihovna (kolem 23 000 knih)

Obsahuje především hudebněvědeckou a hudebněhistoriografickou literaturu od 16. století do současnosti.
 

  • Sbírka libret (kolem 3 500 předmětů)

Obsahuje tištěná a rukopisná libreta od poloviny 18. století do současnosti k hudebnědramatickým dílům prováděným především v Čechách.