Vstupem do databáze se uživatel zavazuje dodržovat podmínky využívání EIZ a e-knih.

 

CzechELIB– Národní centrum pro elektronické informační zdroje Licencované databáze přes konsorcium CzechELib jsou přístupné v rámci celého Národního muzea. Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami uvedenými v licenčních smlouvách.

 

Cambridge Journals Online - Full (Read & Publish): plnotextová kolekce více než 380 recenzovaných vědeckých časopisů vydavatelství Cambridge University Press (full package), zahrnující jak oblast  společenských a sociálních věd (HSS - Humanities and Social Sciences), tak oblast přírodních věd, techniky a medicíny (STM - Science, Technology, Medicine). Obsah je dostupný v různé retrospektivě v závislosti na jednotlivých titulech: seznam časopisů.

 

EBSCO - EBSCO Host je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence Národního muzea jsou zpřístupněny tyto databáze:

 

  • Academic Search Complete: odborná multidisciplinární plnotextová databáze periodik, monografií, sborníků z konferencí, zpráv a videozáznamů a dalších publikací
  • Library and Information Science Source: přístup k plným textům více než 500 titulů periodik a monografií zahrnující časopisy, konferenční sborníky, brožury, vysokoškolské kvalifikační práce a knihy. Databáze dále indexuje přes 2 000 časopisů a obsahuje tezaurus s více než 11 000 pojmy 
  • RILM Abstracts of Music Literature with full text: databáze rozšiřuje RILM Abstracts o milion stránek plných textů z více než 200 klíčových periodik z oblasti hudby vydávaných v 50 zemích ve 40 jazycích od počátku 20. století do současnosti. Vedle článků a recenzí jsou zde zahrnuty také nekrology, úvodníky, korespondence, inzeráty a zprávy

 

Digitální archiv JSTOR obsahuje více než 1500 titulů předních akademických časopisů z oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd včetně vybraných titulů monografií a dalších dokumentů pro vědeckou práci. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (nejstarší je ze 17. století) až po pohyblivou hranici („moving wall“) tří až deseti let od současnosti.

 

 

OUP Journals Full Collection - Read and Publish

Plné texty článků více než 500 prestižních časopisů z různých oborů (humanitní vědy, společenské vědy, přírodní vědy). Seznam periodik nakladatelství Oxford University Press: Journals A to Z | Journals | Oxford Academic (oup.com)

 

 

ScienceDirect Freedom Collection - NOVÁ DATABÁZE OD R. 2022

ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů vydávaných společností Elsevier. Jde o tituly jak z oblasti techniky, medicíny, tak přírodních a společenských věd. Procházet lze také knihy – zčásti v režimu open access.

 

SCOPUS

Scopus (vyd. Elsevier) je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Obsahuje tituly ze společenskovědních, přírodovědných, technických a medicínských oblastí.

 

 

Citační rejstřík a databáze poskytuje přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index, obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku.

 

Databáze dostupná pouze ve studovně v Historické budově NM

 

Památky archeologické 1854–2004
Kompletní elektronická verze všech ročníků časopisu z let 1854–2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn.

Na jednu návštěvu ve studovně je možné tisknout pouze do 20 stran včetně.

 

 

Podmínky využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) a e-knih
 

  • užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih je přípustné pouze pro nekomerční účely, a to výhradně pro osobní potřebu uživatele či návštěvníka, tj. k vědeckým, studijním a výukovým účelům při dodržení principů citační etiky;
  • uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat a stahovat pouze jejich přiměřené části a tisknout na jednu návštěvu ve studovně pouze do 20 stran včetně.
  • není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy, získaná data jakýmkoli způsobem dále rozmnožovat, šířit či zpřístupňovat třetím osobám nebo předávat k další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma). Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům;
  • veškerá zpřístupněná a získaná data musí být využívána v souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon). Za jakékoli porušení autorského zákona a licenčních podmínek užívání databáze a v jakémkoli rozsahu nese výlučnou odpovědnost včetně trestněprávní odpovědnosti uživatel či návštěvník, jemuž byl vstup do databáze povolen.

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení služeb, objednávky digit. kopií, povolení k publikaci
E-mail: adam.petrasek@nm.cz Tel.: 224 497 158
Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david.paroulek@nm.cz Tel.: 224 497 339