Letošní podzimní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 66, 2021/3–4) je věnováno problematice kramářských tisků. Redakce by ráda upozornila především na obsahově i objemově monumentální studii Michala Klacka Reflexe islámu v kramářských tiscích a kupletech druhé poloviny 19. a začátku 20. století, neméně zajímavé jsou ale i další publikované studie, ať už se věnují obecným otázkám nebo konkrétním fondům kramářských tisků. Studie doplňují dva příspěvky v oddílu Miscellanea. Text E. Ryšavé přináší stručný popis vývoje sbírky kramářských tisků uložené v oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, příspěvek R. Macháčkové sumarizuje typově obdobné sbírky ve vybraných moravských muzeích a knihovnách. V podzimním dvojčísle najdeme také čtyři recenze. Dvě z nich se v souladu se zaměřením dvojčísla týkají publikací věnujících se kramářským tiskům, konkrétně kritického katalogu Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě: Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 – 7. března 2021, a dále obsáhlé publikace J. Ivánka a J. Malury Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850) z roku 2019. Dalšími recenzovanými tituly jsou ediční počin O. Vodičky z Masarykova ústavu a archivu AV ČR Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4° 2, fol. 1r–74v) a obsáhlá monografie vydaná v minulém roce v nakladatelství Scriptorium Knižní kultura českého středověku.
Sekce Zprávy z Knihovny Národního muzea informuje o další z výstav pořádaných v rámci projektu NAKI II „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách“, tentokrát instalované v prostorách zámku Kozel. Další příspěvky se věnují mezinárodní výměně publikací v Knihovně Národního muzea v uplynulém desetiletí (J. Kučerová) a akviziční činnosti KNM v roce 2021 (P. Muchka).
Pravidelnou součástí podzimního dvojčísla jsou rovněž Matiční listy, připravované Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea.

 

Tištěná verze dvojčísla bude k dispozici na přelomu roku 2021 a 2022.