První letošní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 67, 2022/1–2) se redakce rozhodla věnovat PhDr. Jaroslavě Kašparové, Ph.D., která se v únoru tohoto roku dožívá významného životního jubilea. Emeritní pracovnice oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea, bývalá dlouholetá zaměstnankyně oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky působila v letech 2012–2016 také jako vedoucí redaktorka našeho časopisu a významným způsobem participovala na systematickém výzkumu knižních proveniencí, jemuž se v posledních letech Knihovna Národního muzea intenzivně věnuje. Přátelé a kolegové J. Kašparové přispěli do tohoto dvojčísla v souladu se svým odborným zaměřením, najdeme zde tematicky různorodé studie a další kratší příspěvky věnované především cizojazyčným starým tiskům, zámeckým knihovnám a dalším tématům. Součástí dvojčísla je tentokrát rovněž speciální příloha s rozsáhlou bibliografií J. Kašparové a krátkou osobní vzpomínkou jejího dlouholetého kolegy PhDr. Richarda Šípka, Ph.D.
Dvojčíslo samozřejmě obsahuje i další pravidelné rubriky, najdeme v něm tedy dvě recenze, konkrétně na publikaci L. Bendové Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur a dále na kolektivní monografii Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.
V rubrice Zprávy z Knihovny Národního muzea informuje kolegyně Veronika Karfusová o výstavě Moderní knižní obálky z muzejní knihovny, která se konala od října 2021 do ledna 2022 v Historické budově Národního muzea. O další výstavě uspořádané v rámci projektu Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků, tentokrát instalované na zámku Hradec nad Moravicí a věnované slezským zámeckým knihovnám, podává krátkou zprávu Barbora Nebeská z oddělení zámeckých knihoven. Adam Jaško, bývalý pracovník oddělení časopisů Knihovny Národního muzea, stručně pojednává o digitalizačních projektech tohoto oddělení, především z let 2016–2020.