Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otevře už od příštího akademického roku společně s Národním muzeem zcela nový studijní program. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 3. května 2023 podepsali děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, budou moci studenti využít navazujícího magisterského programu s názvem Muzejní studia. Obor je navíc postaven jako profesní a má propojovat teoretické základy kulturního dědictví a paměťových institucí s reálnou praxí a fungováním muzeí.

Právě Národní muzeum je garantem praktické části studia. Vzniká tak jedinečný program, a to jak v denní, tak kombinované formě, který doposud na Univerzitě Karlově chyběl.

Garantem programu je prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., přičemž do výuky budou zapojeni jak odborníci z fakulty, tak i muzea. Z fakulty jde například o vyučující z Ústavu českých dějin, Ústavu pro dějiny umění nebo Ústavu informačních studií a knihovnictví. Právě významná část studia – praxe, budou probíhat na pracovištích Národního muzea. Budou se týkat oblasti správy sbírky, výstavnictví, edukačních programů či projektového řízení. Proces akreditace programu je v závěrečné fázi a předpokládá se vypsání dodatečného přijímacího řízení tak, aby první studenti mohli nastoupit již od akademického roku 2023/2024. Součástí programu bude také nabídka zahraničních exkurzí a zahraniční spolupráce obecně. Již nyní probíhají jednání o spolupráci především s oborem Museum management z Humboldt Universität Berlín a předpokládá se pravidelná přednášková činnost zahraničních odborníků.

Příprava studijního programu byla podpořena v rámci projektu Národního plánu obnovy „Transformace pro VŠ na UK“, registrační číslo NPO_UK_MSMT-16602/2022. Součástí tohoto projektu je i příprava velkého množství studijních materiálů a studijních opor.

Jak konstatovala děkanka fakulty: „Národní muzeum je dlouholetým partnerem naší fakulty v badatelských i popularizačních projektech. Prohloubení spolupráce podílem na realizaci studijního programu Muzejní studia Filozofická fakulta naplňuje intenci všeobecného memoranda o spolupráci, jež v roce 2022 podepsala s Národním muzeem rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Realizace studijního programu Muzejní studia obohatí nabídku profesních specializací na FF UK, například po boku inovativních přístupů k didaktice dějepisu v rámci studia učitelství. Věřím, že pro studující i akademiky FF UK se tímto programem rozšíří možnosti mezinárodní spolupráce o nové typy institucí.“

„Ve spolupráci Národního muzea a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vzniká nový a jedinečný studijní program. Jeho posluchači během studia získají nejen teoretické znalosti, ale na pracovištích Národního muzea též praktické zkušenosti, a budou tak po ukončení studia skvěle připraveni zastávat významné pracovní pozice v muzeích a galeriích. Vznik programu Muzejní studia je pro české muzejnictví skutečně přelomovým momentem. Národní muzeum tak prohlubuje své dlouholeté partnerství s Univerzitou Karlovou a přímo se zapojuje do její výuky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

V případě získání práva k uskutečňování studijního programu Muzejní studia bude přijímací řízení pro uchazeče o prezenční i kombinované studium vypsáno v polovině července 2023.

 

ZA SPRÁVNOST:  

Bc. Štěpánka Zelenková Semecká
Oddělení vnějších vztahů
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
E: stepanka.zelenkovasemecka@ff.cuni.cz 
T: +420 770 152 810

Mgr. Kristina Kvapilová
Oddělení vnějších vztahů
Národní muzeum
Vinohradská 1, 110 00 Praha
E: kristina.kvapilova@nm.cz
T: +420 731 514 077

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077