Předseda

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM

Členové externí

Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum
PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum
PhDr. Jan Randák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta UK

Členové interní

RNDr. Miloš Anděra, CSc., Ředitelství NM
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny NM
dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby
PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
Ing. Marika Bártová, ekonomicko-provozní náměstkyně

Členové s hlasem poradním:

Tajemník Rady pro výstavní činnost:

Mgr. Michaela Beleniová, Oddělení hlavního manažerka expozic, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním:

Mgr. Silvie Vančurová, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky SVN
Mgr. Martin Musil, vedoucí Výstavního oddělení SVN
Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí Edičního oddělení SVN
RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník NM
Mgr. Kristina Kvapilová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů ŘNM
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., vedoucí Úseku pro práci s veřejností
Milan Voříšek, vedoucí provozního úseku EPN