Stěžejním fondem je fond zakladatele muzea Vojty Náprstka a jeho rodiny. Kromě něj jsou v archivu uloženy především osobní fondy našich předních cestovatelů (Holub, Frič, aj.), vědeckých pracovníků, většinou etnografů (Pertold, Krása), ale také krajanských osobností (pěvkyně Jarmila Novotná). V mnohem menší míře jsou zde zastoupeny ostatní fondy např. spolkové (První český pensionát pro dívky v Praze, Domácnost, Americký klub dam) nebo institucionální (Československý ústav zahraniční).

V archivu jsou uloženy také dvě rozsáhlé archivní sbírky. Jedná se o sbírku Krajanství, která obsahuje materiály dokumentující život našich krajanů v zahraničí a sbírku Scrap-books, tedy soubor 320 výstřižkových knih. Archivní materiál je z větší části neuspořádán. Přehled o materiálu skýtá pouze soupis jednotlivých krabic a jmenný, lístkový katalog. Od roku 2009 se materiál archivně pořádá podle metodiky Archivu Národního muzea. Archivní pomůcky se vytvářejí v programu Bach Inventáře 2007 a zároveň se vybrané archiválie digitalizují. Od roku 2011 jsou archivní fondy evidovány v centrální evidenci Národního archivního dědictví (NAD). Ve stejném roce byl archiv vyčleněn z knihovny Náprstkova muzea a zařazen do sbírkového oddělení Náprstkova muzea.

Studovnu archivu najdete vlevo v 1. patře budovy Náprstkova muzea (č. p. 269 Halánkův dům), Betlémské náměstí 1, Praha 1.  Archiv Náprstkova muzea je prezenční. Studium je možné po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

Výpůjční doba:

Úterý: 9.00–12.00 a 13.00–16.00
Středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 9.00–12.00​

Dotčené archivní fondy jsou v nezpracovaném stavu, díky čemuž jsou všechny uvedené soupisy pouze provizorní. Dokumenty jsou zde uveřejněny ve fulltextové podobě a je možné v nich vyhledávat.

 

Veškerý fotografický materiál náležící Náprstkově muzeu je rozdělen do těchto sbírek:

Sbírka historických fotografií

Samotná sbírka byla založena v roce 1861 spolu se vznikem Náprstkovy knihovny. Její obsah se sestává zejména z fotografií, které sem byly darovány z okruhu přátel Vojty Náprstka, cestovatelů, fotografů a českých krajanů v zahraničí. Mezi nejvíce zastoupené autory například patří Hynek Fidler, František Řehoř, Jindřich Eckert, Jan Mulač a Josef Wünch. Součástí této sbírky je i rozsáhlá sbírka stereoskopů, kterou systematicky budoval Vojta Náprstek. V této podsbírce se nachází přes 8 500 snímků.

Etnografická fotosbírka

Sbírka vznikala výběrem z fotografického materiálu, který byl evidován od 50.let 20. století, jako pomocný materiál. Hlavními původci fotografií jsou Enrique Stanko Vráz, Václav Šolc, Bedřich Machulka, Věra Šťovíčková, Viktor Mussik a Josef Ladislav Erben. Skoro zbylých 50% sbírky pak tvoří drobní původci. V roce 2002 byla sbírka zapsána do Centrální evidence sbírek.

Sbírka Náprstkův inventář

Sbírka byla založena po smrti Vojty Náprstka v roce 1894 a později se rozšiřovala. Do 90. let 20. století byla součástí Knihovny Náprstkova muzea. Jejím obsahem jsou především trojrozměrné předměty, ale také obrazy, grafika a fotografie.

Archiv Náprstkova muzea

V rámci uložených archivních fondů lze nalézt rozsáhlý fotografický materiál. Krom alb a jednotlivých fotografií, uchovávají archivní fondy taktéž negativy a diapozitivy. Tento materiál je rovněž dohledatelný pomocí provizorních soupisů.

Knihovna Náprstkova muzea

Stejně jako Archiv NpM, uchovává i Knihovna Náprstkova muzea různorodý fotografický materiál. Původ tohoto materiálu je především v darech. V současné době sbírka prochází spravováním a prvotní dokumentací.

Pracovníci oddělení

Crhák Ondřej, Mgr.
Archivář
E-mail: ondrej.crhak@nm.cz Tel.: 224 497 522