Konsorciální projekt s názvem „Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi“ (identifikační kód projektu DG16P02M022) je řešen na pracovištích Národního muzea, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o.p.s. v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.

Základním cílem projektu je navržení a vytvoření systémů pro dokumentaci a analýzu předmětů kulturního dědictví, založených na počítačově podporovaných zobrazovacích a dokumentačních metodách za účelem získání maxima informací využitelných v restaurátorské, konzervátorské a rovněž i badatelské praxi. Součástí projektu bude praktické demonstrování funkčnosti těchto systémů na digitalizaci tematických skupin předmětů kulturního dědictví. Další cíle projektu sledují rovněž zpřístupňování kulturních děl širší veřejnosti a tím i zvyšování povědomí o potřebě jejich důsledné ochrany; pracoviště však bude sloužit i k výzkumným účelům. Vytvořené digitální modely sbírkových předmětů budou formou záznamu v databázi doplněny o údaje a poznatky, získané nedestruktivními metodami analýzy (např. informacemi o vnitřní struktuře, topografii a vzhledu vnějšího povrchu a jeho prvkovém složení), které budou anotovány metainformacemi. Informace obsahového charakteru budou získávány formou analýz běžných v humanitních vědách (historická, archeologická, lingvistická, paleografická aj.).

Funkčnost systémů pro dokumentaci a analýzu předmětů kulturního dědictví, založených na počítačově podporovaných zobrazovacích a dokumentačních metodách, bude demonstrována případovými studiemi na dvou rozsáhlých souborech předmětů, zhotovených z keramických materiálů, u nichž lze předpokládat výskyt vnitřních defektů díky způsobu a postupu výroby. První soubor zahrnuje cca 400 klínopisných tabulek (nebo jejich artefaktů) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, druhý soubor pak vybrané předměty srovnatelných rozměrů z pálené i nepálené hlíny ze sbírek Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea.

Výsledkem aplikovaného výzkumu využití generických sw nástrojů by měl být specifický formát dat komplexně popisující předměty zahrnuté do obou případových studií a obsahující prostorové a kompoziční informace, získané mj. i zařízeními konstruovanými v rámci řešení projektu. V případě souboru klínopisných tabulek půjde o databázi modelů připravených v rámci projektu, o korpus staroasyrských textů, komentáře ke korpusu a propojení s již existujícími digitálními snímky sbírky (s příslušnou modifikací popisných dat obdobně i pro soubor předmětů malých rozměrů zhotovených z nepálené i pálené hlíny ze sbírek NpM NM). Půjde tedy o databáze, které budou sloužit jak k vědeckým, tak aplikovaným (zejména muzejním) účelům.

Název projektu: Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi
Identifikační kód: DG16P02M022
Období: 2016–2020
Poskytovatel: NAKI (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální projekt (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Ing. Petra Štefcová, CSc.
Další účastníci projektu: ÚTAM AV ČR v.v.i. (Ing. Jaroslav Valach, PhD.), Filozofická fakulta UK (doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Autonomní software pro zpracování CSV souborů ze spektrometrů, ze kterých bude vytvářet přehledné grafy.
Autonomní software umožňující přístup ke komplexním a popisným informacím o naměřených předmětech v uživatelsky přívětivé podobě.

web: https://kanesh.nm.cz

Hlavní řešitel

Štefcová Petra, Ing., CSc.

E-mail: petra.stefcova@nm.cz
Telefon: 224 497 242