Výzkum vedený v zoologickém oddělení NM v předcházejících letech odhalil, že na území České republiky nežije pouze jeden druh slepýše, ale dva vzájemně podobné druhy – slepýš křehký (Anguis fragilis) a slepýš východní (A. colchica). Podle předběžných šetření se ukazuje, že slepýš křehký je rozšířen na většině území státu. Chybí v oblasti střední a severovýchodní Moravy, kde se vyskytuje slepýš východní. Mezi oběma druhy existuje kontaktní zóna, kde dochází k jejich vzájemnému křížení. Přesný charakter rozšíření obou druhů v ČR ani přesný průběh hybridní zóny však nejsou známy. Hybridní zóna navíc představuje unikátní prostor, kde lze sledovat vzájemné interakce obou druhů a výsledky jejich křížení jak z morfologického, tak především z genetického hlediska. Cílem projektu je proto zjistit fylogenetické vztahy mezi slepýši rodu Anguis za použití moderních genomických metod, přesně vymezit a charakterizovat hybridní zónu mezi slepýšem křehkým a slepýšem východním, upřesnit areály rozšíření obou druhů v ČR, porovnat environmentální niky obou druhů a zjistit jaký vztah má variabilita v genomu slepýšů s variabilitou prostředí, které obývají. V neposlední řadě by výsledky měly přispět i k upřesnění morfologických charakteristik obou druhů.
K dosažení uvedených cílů bude projekt kombinovat multidisciplinární techniky za použití tří typů genomických dat (fylo-,cyto- a populačních) a modelování ekologických nik s využitím GIS u slepýšů. Zaprvé, bude sestaven robustní fylogenomický strom a cytogenomická charakterizace druhů umožňující porozumění evoluční historii rodu. Zadruhé, studium variability genomu na populační úrovni napříč zónou sekundárního kontaktu slepýše křehkého a slepýše východního ve dvou geografických oblastech (střední Evropa a severní Balkán) umožní empiricky vyhodnotit stupeň introgrese a odhalit sílu bariér, které udržují divergenci mezi druhy v kontextu srovnání dvou geografických oblastí. Dále budeme testovat asociaci mezi variabilitou genomu a variabilitou prostředí, což odhalí lokusy selekčně ovlivňované faktory prostředí. To umožní testovat, zda studované dva druhy reagují na faktory prostředí podobně nebo odlišně, a porozumět, jak interagují v kontaktních zónách.

Název projektu: ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis)
Identifikační kód: 18-24544S
Období: 2018–2020
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Další účastníci projektu: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.i.i. (RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Série publikací v renomovaných vědeckých časopisech, které budou přinášet výsledky řešení jednotlivých cílů daného projektu.

Moravec Jiří, RNDr., CSc.

Kurátor sbírky obojživelníků a plazů
E-mail: jiri.moravec@nm.cz
Telefon: 224 497 863

Fotoalbum