Třetí fáze projektu (2020–2022) souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany zpřístupňuje ve třetím knižním svazku v chronologickém sledu veškerou jeho korespondenci (odeslanou i přijatou) z let 1875–1879 v originálních jazycích. Korespondence je vydána podle současných mezinárodně uznávaných edičních zásad s podrobnými komentáři včetně kritického aparátu, bibliografie a rejstříku osob, uměleckých děl, institucí, periodik a míst. Obsáhla nejen korespondenci dochovanou v autografech, fotokopiích, opisech a tiscích, ale také informace o dopisech dnes nezvěstných, získané rešeršemi dalších pramenů, dochované korespondence a literatury. Edici doprovází úvodní studie (paralelně v češtině, angličtině a němčině) k příslušné etapě Smetanova života a tvorby, ediční zásady, seznam zkratek a obrazové přílohy. Projekt bude dokončen v dalších letech vydáním dalších dvou svazků obsahujících zbytek Smetanovy korespondence.  Cílem projektu je v knižním svazku zpřístupnit v souladu s mezinárodně uznávanými standardy veškerou známou korespondenci Bedřicha Smetany z let 1875–1879 formou kritické edice, opatřené vstupními studiemi, regesty, komentáři, vysvětlivkami a rejstříky (srov. sv. I–II, Praha 2016, 2019).

Název projektu: Bedřich Smetana: Korespondence III (1875–1879). Kritická edice / Bedřich Smetana: Correspondence III (1875–1879), Critical edition 
Identifikační kód: 20-19382S
Období: 2020–2022
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.
Další účastníci projektu: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Dr. Ralph Beveridge)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Tištěná publikace: Bedřich Smetana: Korespondence, III (1875–1879). Kritická edice / Bedřich Smetana: Correspondence, III (1875–1879), Critical edition. 

Studie tematicky spojené s připravovaným svazkem korespondence Bedřicha Smetany, publikované v domácích a případně i zahraničních odborných periodikach (Hudební věda, Musicalia, Clavibus unitis apod.).

Bergmannová Sandra, Mgr., Ph.D.

Vedoucí Muzea Bedřicha Smetany, muzikoložka, kurátorka
E-mail: sandra.bergmannova@nm.cz
Telefon: 222 221 515