Cílem projektu je vyvinout metodiku a nástroje pro uchování unikátního fondu divadelních cedulí a plakátů jako jedinečného zdroje informací o dějinách divadla a zpřístupnění jejich obsahu teatrologickému bádání. Přístup k těmto jedinečným pramenům je už dlouhou dobu vyžadován širokou českou i mezinárodní badatelskou obcí, papírové cedule však častým používáním velmi trpí, a to vzhledem k dobovým nekvalitním materiálům, skládáním cedulí velkých rozměrů a vázáním do konvolutů. Pracovní postup tvoří digitalizace a restaurování cedulí, získání, verifikace a doplnění informací o inscenacích a následné zpřístupnění dat formou specializované databáze. Veřejně přístupnou certifikovanou metodiku bude možno použít pro zpracování všech sbírkových fondů v České republice, které obsahují divadelní cedule. Proto je v rámci projektu provedena evidence a dokumentace cedulí roztroušených ve sbírkových fondech muzeí, archivů, knihoven i v soukromých sbírkách.
Metodika zpracování divadelních cedulí a zpřístupnění informací, které obsahují, umožní následně studium dějin divadla jako důležitého historického a kulturního fenoménu. Proto bude v druhé rovině projektu realizován pilotní teatrologický výzkum, jehož témata budou zpracována pomocí nástrojů vytvořených během projektu (např. výzkum repertoáru a dramaturgie, divadelních osobností a jejich angažmá, tvůrčího potenciálu jednotlivých scén a hereckých společností). Výsledky pilotního výzkumu budou zpřístupněny formou výstavy, doplněné kritickým katalogem, a odbornými články.

Název projektu: Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně
Identifikační kód: DG16P02B008
Období: 2016–2020
Poskytovatel: NAKI (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Markéta Trávníčková
Další účastníci projektu: Institut umění – Divadelní ústav, Moravské zemské muzeum

Předpokládané výsledky/výstupy:
1. Certifikovaná metodika (2019)
2. Specializovaná mapa výskytu divadelních cedulí v dalších českých a moravských institucích (2019)
3. Uspořádání výstavy Račte vstoupit do divadla (2019)
4. Odborná kniha Račte vstoupit do divadla – kritický katalog ke stejnojmenné výstavě (2019)
5. Specializovaná veřejná databáze EDA – Elektronický divadelní archiv (2020)
6. Recenzovaný odborný článek Unikáty sbírky cedulí a plakátů v Divadelním oddělení Národního muzea (2017, publikován)
7. Recenzovaný odborný článek Sbírka divadelních cedulí a plakátů v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea (2017, publikován)
8. Recenzovaný odborný článek Záchrana ohroženého fondu unikátních divadelních cedulí (2019)
9. Recenzovaný odborný článek Život inscenace (2019)
10. Recenzovaný odborný článek Dramaturgie jazyka (2020)
11. Recenzovaný odborný článek Vliv italské kultury na repertoár Stadt-Theater in Brünn (2020)

 

metodika.pdf

Hlavní řešitel

Trávníčková Markéta, Mgr.

Kurátorka sbírky divadelních cedulí a plakátů
E-mail: marketa.travnickova@nm.cz
Telefon: 224 497 127

Fotoalbum