Divadelní inscenace vznikají a zanikají a ani v době, kdy umíme zachytit jejich jednotlivá představení na audiovizuální nosiče, není možné beze zbytku dochovat jejich podobu a atmosféru. Navíc jde vždy právě o jedno z představení, kterých může mít inscenace desítky i stovky a která nemohou být zcela identická. Proto teatrolog, na rozdíl například od literárního vědce, nemá možnost zkoumat samotné umělecké dílo, ale pouze památky na ně – fotografie, rukopisy a tisky divadelních her, režijní, nápovědní a inspicientské knihy, scénické a kostýmní návrhy, modely scén, rekvizity, korespondenci, programy, plakáty, a pokud existovaly a dochovaly se, také divadelní cedule. Ty jsou pro studium dějin divadla možná nejcennějším zdrojem informací, zvláště pokud jsou zachovány ve větších celcích a dokumentují tak život celých inscenací. Cílem projektu Cesta k divadlu bylo vyvinout metodiku a nástroje pro uchování unikátního fondu divadelních cedulí a plakátů jako jedinečného zdroje informací o dějinách divadla a zpřístupnit jejich obsah teatrologickému bádání. Přístup k těmto jedinečným pramenům je už dlouhou dobu vyžadován širokou českou i mezinárodní badatelskou obcí, papírové cedule však častým používáním velmi trpí, a to vzhledem k dobovým nekvalitním materiálům, skládáním cedulí velkých rozměrů a vázáním do konvolutů. Pracovní postup tvoří digitalizace a restaurování cedulí, získání, verifikace a doplnění informací o inscenacích a následné zpřístupnění dat formou specializované databáze. Veřejně přístupnou metodiku je možno použít pro zpracování všech sbírkových fondů v České republice, které obsahují divadelní cedule. V rámci projektu byla provedena evidence a dokumentace cedulí roztroušených ve sbírkových fondech muzeí, archivů, knihoven i v soukromých sbírkách. V druhé rovině projektu byl realizován teatrologický výzkum, jehož výsledky byly zpřístupněny formou výstavy s kritickým katalogem a odbornými články.

Název projektu: Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně
Identifikační kód: DG16P02B008
Období: 2016–2020
Poskytovatel: NAKI (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Markéta Trávníčková
Další účastníci projektu: Institut umění – Divadelní ústav, Moravské zemské muzeum

Výsledky/výstupy projektu:

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta a kol. Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí. Národní úložiště šedé literatury (http://invenio.nusl.cz/record/410265). Schválena Ministerstvem kultury 17. 1. 2020.

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta a kol.: Elektronický divadelní archiv. Specializovaná veřejná databáze divadelní inscenací (https://eda.nm.cz).

Výstava Račte vstoupit do divadla. Hlavní autorka Markéta Trávníčková, autorský tým: Jaroslav Blecha, Alena Jakubcová, Vojtěch Poláček, Václav Štěpán, Markéta Trávníčková, Kryštof Vanča, Libor Vodička. Kurátorky: Kateřina Musílková, Markéta Trávníčková. 
Nová budova Národního muzea 12. 12. 2019 – 12. 3. 2020
Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích 25. 5. – 2. 9. 2020
Stavovské divadlo 12. 12. 2019 – 30. 6. 2020 (doprovodná výstava Devatenácté století ve Stavovském divadle)
Virtuální podoba výstavy: http://ractevstoupit.mzm.cz

LUDVOVÁ, Jitka a kol. Račte vstoupit do divadla (kritický katalog ke stejnojmenné výstavě). Praha: Institut umění – Divadelní ústav, Národní muzeum, 2019, 280 s. 

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta a kol. Račte vstoupit do divadla (doprovodná brožura  k výstavě). Praha: Národní muzeum,  2019, 32 s.

JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Specializovaná mapa s odborným obsahem Historické divadelní cedule v institucích na území České republiky (www.divadelnicedule.cz). Schválena Ministerstvem kultury 3. 12. 2019.

Odborné články v recenzovaných časopisech:

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Unikáty sbírky cedulí a plakátů Divadelního oddělení Národního muzea. Časopis Národního muzea (řada historická) 186, 2017, č. 1–2, s. 55–66 (Unikáty sbírky cedulí a plakátů Divadelního oddělení Národního muzea - Národní muzeum (nm.cz)).

BLECHA, Jaroslav. Sbírka divadelních cedulí a plakátů v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. CII, 2017, č. 2, s. 163–172.

OHLÍDALOVÁ, Martina, TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Záchrana ohroženého fondu unikátních divadelních cedulí – projekt NAKI Cesta k divadlu. Časopis Národního muzea (řada historická) 188, 2019 č. 1–2, s. 59–66 (Záchrana ohroženého fondu unikátních divadelních cedulí - projekt NAKI Cesta k divadlu - Národní muzeum (nm.cz)).

VALENTOVÁ, Veronika. Vliv italské kultury na repertoár Stadt-theater in Brünn. Acta Mus. Moravia, Sci soc. CV, 2020, č. 1, 63–75. 

LUDVOVÁ, Jitka. Neznámé prameny k dějinám Stavovského divadla: Z rodinného archivu Lobkowiczů v Mělníku. Divadelní revue 31, 2020, č. 1, s. 7–40 .

ŠTĚPÁN, Václav, TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Život inscenace. Časopis Národního muzea (řada historická) 188, 2019, č. 3–4, s. 3–24 (Život inscenace - Národní muzeum (nm.cz)).

LUDVOVÁ, Jitka. K dění ve Stavovském divadle v letech 1801-1806. Divadelní revue 27, 2016, č. 2, s 93–109.

POSPÍŠIL, Milan. Bedřich Smetana a Riegrova rodina.  Hudební věda 54, 2017, č. 2, s. 179–200.

POSPÍŠIL, Milan. Opera Švýcarská rodina. Historie libreta a pražská provedení, Divadelní revue 29, 2018, č. 1, s. 18–51.

JACKOVÁ, Magdaléna, JAKUBCOVÁ, Alena, LUDVOVÁ, Jitka, TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka. Divadelní revue 29, 2018, č. 2, s. 45-66.

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Divadelní cedule jako základní pramen teatrologického výzkumu. Knihovna: knihovnická revue 31, 2020, č. 1, s. 37–53 (https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2020-1/knihovny-a-informace/divadelni-cedule-jako-zakladni-pramen-teatrologickeho-vyzkumu).

TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Ohlédnutí za první štací výstavy Račte vstoupit do divadla. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 57, 2019, č. 1, s. 38–47 (Muzeum 1/2019 - (emuzeum.cz)).

metodika.pdf

Hlavní řešitel

Trávníčková Markéta, Mgr.

Kurátorka sbírky divadelních cedulí a plakátů
E-mail: marketa.travnickova@nm.cz
Telefon: 224 497 127

Fotoalbum