Projekt je zaměřen na studium mineralogie a geneze unikátních sírou deficitních bonanzových mineralizací (Ag, Ag-Sb, Sb-As, Cu-Ag) v příbramském uran - polymetalickém revíru (Česká republika). Na základě komplexního studia jejich mineralogických poměrů, izotopů (Ag, Zn, Pb, C, O, S), fluidních inkluzí a radiometrického datování budou zjištěny podmínky jejich vzniku, specifikován charakter hydrotermálních fluid a vzájemný vztah k polymetalické mineralizaci tohoto rudního revíru. Projekt přinese také řadu nových informací o vybraných minerálních druzích (určení krystalové struktury, krystalochemie, rozsahu izomorfie apod., včetně popisu potenciálně nových minerálních druhů). V mezinárodním kontextu výsledky projektu přinesou zásadní informace pro formulaci a verifikaci obecně platného modelu geneze Ag-(Sb,As) bonanzových akumulací. Hlavním řešitelem grantu je Mgr. Jiří Sejkora, PhD., na řešení grantu se dále podílejí Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D., Mgr. Luboš Vrtiška a Mgr. Jana Ulmanová.

Název projektu: Komplexní Ag-(Sb,As) bonanzové mineralizace příbramského uran-polymetalického revíru - modelový případ vzniku extrémně bohatých rudních akumulací
Identifikační kód: 19-16218S
Období: 2019-2021
Typ projektu: standardní projekt
Řešitel za NM: Mgr. Jiří Sejkora, PhD.

Předpokládané výsledky/výstupy:
Cílem projektu je charakterizace podmínek vzniku Ag-(Sb,As) bonanzových mineralizací příbramského uran – polymetalického revíru, studium jejich mineralogie, izotopového složení a fluidních inkluzí. Lze přepokládat že výsledky projektu budou mít využití jako modelový příklad pro objasnění podmínek vzniku analogických mineralizací v celosvětovém měřítku. Výsledky projektu budou publikovány ve formě minimálně devíti odborných prací v recenzovaných (WoS) periodikách.

Sejkora Jiří, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení
E-mail: jiri.sejkora@nm.cz
Telefon: 224 497 898

Fotoalbum