Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI) bylo založeno 1. ledna 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Hudební nástroje jsou nedílnou a velice významnou součástí kulturního dědictví naší země. Cílem paměťových institucí je proto tyto nástroje shromažďovat, dokumentovat a pečovat o ně. Péče o hudební nástroje je vzhledem k tomu, že předměty v sobě často kombinují různé materiály i techniky, značně specifická. Dnes jsou tyto historické předměty uchovávány a prezentovány převážně jako vizuální artefakty, nicméně nelze přehlížet jejich původní hudební funkci a zacházet s nimi pouze jako s předměty výtvarného umění či uměleckého řemesla. Vznik MCMI je důsledkem neuspokojivého stavu zpracování a ošetření hudebních nástrojů jako specifické kategorie movitého kulturního dědictví v České republice. Hudební nástroje jsou předmětem výzkumu specializované muzikologické disciplíny − organologie. Jejich zkoumání a zhodnocení vyžadují odborné metodologické postupy. Totéž platí o zásadách jejich ošetření, konzervování a restaurování a také o pravidlech zacházení s nimi. Cílem MCMI je stanovit standardy odborné správy historických hudebních nástrojů a komplexně je aplikovat na konkrétní sbírky.

Klíčové aktivity pracoviště:

  • odborné zpracování hudebních nástrojů v českých sbírkách
  • konzultace a poradenství v oblasti dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy na hudebních nástrojích
  • poskytování nezávislých odborných posouzení v oblasti dokumentace / konzervování / restaurování (včetně stanovení správného režimu zacházení se sbírkami hudebních nástrojů a hodnocení klimatických a světelných podmínek či chemických vlivů)
  • tvorba konkrétních metodických návodů pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů
  • tvorba pomocných nástrojů pro dokumentaci hudebních nástrojů (databáze nástrojů / databáze výrobců dostupné z webu MCMI)
  • spolupráce s ostatními metodickými centry a specializovanými institucemi v České republice i zahraničí
  • budování odborné knihovny přístupné veřejnosti a elektronické knihovny dostupné z webu MCMI
  • vzdělávací servis a propagace (konzultace, semináře, konference, web)


Více o činnosti pracoviště včetně aktualit z oboru a pořádaných akcích se dozvíte na jeho webových stránkách.

KONTAKT

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Národní muzeum – České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
E-mail: mcmi@nm.cz
Telefon: 224 497 713

Fotoalbum