Národní muzeum je výzkumnou organizací, jež provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím expozic, výstav, výuky a další pedagogické činnosti, publikováním ve všech oborech své působnosti včetně oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek.…

Numismatická sbírka

Numismatická sbírka představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor vztahující se ke vzniku a vývoji…

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Entomologická sbírka

V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území…

Paleontologicka sbírka

Paleontologická sbírka představuje největší sbírku fosilií v zemi a jednu z největších v Evropě.…

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Sbírka asijských kultur

Asijské sbírky Náprstkova muzea tvoří přibližně 53 000 předmětů, což představuje téměř polovinu…

Lichenologická sbírka

Hlavní části tvoří herbářové doklady lišejníků, velké stélky z kusové sbírky, fotografie…

Archiv Národního muzea

Archiv NM spravuje bezmála 1000 archivních fondů a sbírek. Jedná se o historické a osobní fondy,…

Mykologická sbírka

Hlavní části mykologické sbírky tvoří herbářové doklady hub, tekutinové preparáty, plodnice z kusové…

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

Geologická sbírka

Geologická podsbírka zahrnuje pestrou škálu horninových ukázek, které prezentují vnitřní i vnější…

Petrografická sbírka

Petrografická sbírka je souborem více než 24 800 evidovaných položek. Základem sbírky jsou formáty…

Sbírka tektitů

Sbírka tektitů, tj. přírodních skel vzniklých v důsledku dopadu meteoritů na zemský povrch, obsahuje…

Sbírka meteoritů

Sbírka meteoritů obsahuje 519 položek zahrnujících všechny základní typy meteoritů, tj. chondrity,…

Mineralogická sbírka

Mineralogická sbírka je z historického hlediska hlavní sbírkou oddělení, zahrnuje více než 100…

Sbírka savců

Sbírka savců zahrnuje rozsáhlé sběry z celého světa. Ve sbírkovém fondu, tvořeném více než 30 000…

Sbírka ryb

Jedná se o sbírku rybovitých obratlovců, která v současnosti obsahuje kolem 26 000 evidovaných…

Sbírka ptáků

Sbírky kožek, koster, vajec, hnízd, anatomických a dermoplastických preparátů ptáků.

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.

Knižní sbírka

Podsbírku „Knihy“ oddělení základní knihovny tvoří vybrané osobní knihovny významných…

Národní muzeum vydává, nebo se podílí na vydání mnoha zajímavých publikací. V naší nabídce naleznete jak periodické publikace, tedy časopisy, tak neperiodické publikace ve formě knih, katalogů apod.

Vyberte si z publikací Národního muzea:

Jak si zakoupit publikaci?

  • Nakupujte pohodlně z domova a využijte náš e-shop - eshop.nm.cz
  • Tituly, které jsou skladem, můžete zakoupit i v muzejním obchodě v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

Knihovna národního muzea

Knihovna Národní muzea badatelsky zpřístupňuje knihovní, sbírkové a archivní fondy registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovnách v Nové budově NM, bývalém Místodržitelském letohrádku ve Stromovce, ÚDT II. v Terezíně a na zámku Zbraslav. Ve studovnách jsou pro uživatele k dispozici ve volném výběru příruční knihovny. Knihovna NM poskytuje služby výpůjční, reprografické, meziknihovní a přístup k EIZ. Režim služeb je upraven podle druhu a uložení fondů. Centrálním pracovištěm pro péči o b

České muzeum hudby

České muzeum hudby badatelsky zpřístupňuje své sbírkové fondy ke studiu ve studovnách ČMH v Karmelitské ulici, Muzea Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu a v Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě studia materiálů ve studovně je možné pro odborné a vědecké účely studia sbírek kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech ČMH naleznete v sekci sbírky.

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovně v NpM na Betlémském náměstí. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studovny je možné pro odborné a vědecké účely studia sbírek kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech NpM naleznete v sekci sbírky.

Historické muzeum

Historické muzeum badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovnách a badatelnách Archivu NM v ulici Na Zátorách, Československého dokumentačního střediska, Divadelního oddělení HM v Nové budově NM, Numismatického oddělení HM v Nové budově, Oddělení Tělovýchovy a sportu HM v Nové budově NM a v Národopisném muzeu – Musaionu v Letohrádku Kinských. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studoven je možné pro odbor

Přírodovědecké muzeum

Přírodovědecké muzeum badatelsky zpřístupňuje své sbírkové fondy k odbornému a vědeckému studiu. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Pro odborné a vědecké účely studia sbírek je možné kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech PM naleznete v sekci sbírky.

Přehled Knihovních služeb

Knihovna Národního muzea zastřešuje tyto knihovnické činnosti pro všechny odbory NM a jejich odborné knihovny:

  • metodické vedení,
  • koordinace akvizice,
  • elektronická katalogizace,
  • přístup k EIZ.

Vedle studoven Knihovny NM zpřístupňují knihovní fondy také studovny a badatelny odborných oddělení, (např. Knihovna Náprstkova muzea, Knihovna Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Knihovna Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea a další tzv. oborové knihovny). 

Informaci o příslušném knihovním nebo sbírkovém fondu a místu jeho studia najdete na stránkách studoven jednotlivých odborných oddělení, viz Studovny a badatelny. Zde jsou uvedeny i odkazy na katalogy a soupisy sbírek.

Oznámení o změně otevírací doby

Studovny KNM jsou v době vánočních a novoročních svátků UZAVŘENY.

Obnovení provozu:
Studovna odd. časopisů „ na zámečku“: čtvrtek 3. ledna 2019
Studovna v Nové budově NM: pondělí 7. ledna 2019
Studovna v ÚDT II. v Terezíně: středa 9. ledna 2019

Projektová aktivita Národního muzea je zaměřena na získávání účelových prostředků jak z tuzemských, tak zahraničních dotačních programů zaměřených nejen na podporu vědy a výzkumu, ale také například pro popularizaci. Z tuzemských dotačních programů se jedná hlavně o Grantovou agenturu České republiky (GA ČR), Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Strukturální fondy Operační programy. Ze zahraničních dotačních programů jde především o granty Evropské komise H2020, COST action, či různé nadační granty. Kromě dotačních programů poskytuje NM interní granty i pro své zaměstnance primárně zaměřené na podporu mladých vědeckých pracovníků. NM se ročně podílí buď v roli hlavního řešitele či spoluřešitele průměrně na 10 až 20 běžících projektech, mimo interní granty.

Projekty NÁRODNÍHO MUZEA