Projekt je zaměřen na problematiku identifikace elit v době římské na základě archeologických nálezů z vybraných sídlištních lokalit. Region povodí říčky Výrovky, levobřežního přítoku Labe, na pomezí okresů Kolín a Nymburk představuje v době římské mimořádnou koncentraci především evropsky významných funerálních lokalit, které dlouhodobě patří mezi přední soubory sbírek Národního muzea (Dobřichov-Pičhora, Dobřichov-Třebická). 
Dosud málo známé a k nim přináležející sídlištní lokality představují dosud nevytěžený pramen poznání života elit doby římské. V posledních letech mezi nimi vyniká soubor z lokality Vrbová Lhota, který se vyznačuje abnormálně vysokým podílem kovoliteckých aktivit. Z lokality je rovněž znám i soubor artefaktů, které lze spojit s cizokrajným původem – tzv. importy z území Římské říše. 
Důležitou součástí zpracování nálezového fondu ze sídliště Vrbová Lhota je rovněž vyhodnocení kolekce importovaných římských mincí.  Z lokality je aktuálně k dispozici přibližně 50 ražeb a tento počet se povrchovými prospekcemi nepochybně ještě zvýší. Již za stávajícího stavu poznání je zřejmé, že i z pohledu numismatiky jde o sídliště velice bohaté, indikující vyšší společenský status tohoto naleziště. Zcela jedinečné je zde zastoupení již tří zlatých ražeb, což zatím nemá ve středních Čechách obdoby – zlaté mince jsou výrazným indikátorem přítomnosti dobových elit.
Projekt si klade za cíl vyhodnotit dosud nepublikovaný soubor nálezů, rozmnožit jej povrchovými prospekcemi o nové a spoluprací s odborníky na archeometalurgii se pokusit analyzovat původ a průběh metalurgických aktivit na lokalitě a jejich vztah s dalšími lokalitami v regionu.

Název projektu: Vrbová Lhota – příkladová studie problematiky elit v době římské
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Viktoria Čisťakova
Další účastníci projektu:  doc. PhDr. Militký Jiří, Ph.D., DSc.

 

Předpokládané výsledky/výstupy:
2021
– odborný článek v recenzovaném periodiku Archeologie ve středních Čechách 
2022
–  prezentace výzkumu na konference Archeologie Barbarů – Studium elit v kontextu sídlištního osídlení v mikroregionu říčky   Výrovka. 
– odborný článek v recenzovaném periodiku – Památky archeologické

Čisťakova Viktoria, Mgr., Ph.D.

Kurátorka sbírky doby halštatské
E-mail: viktoria.cistakova@nm.cz
Telefon: 224 497 197