Cílem projektu je realizace aplikovaných výzkumů rozvíjejících prezentaci, uchování i rozšiřování informací získaných z archivních dokumentů a trojrozměrných exponátů, které povedou k osvětlení specifického a výjimečného kulturního dědictví spojeného s historií i současností českých komunit v oblastech nynější Ukrajiny s důrazem na komunitu volyňských Čechů. Projekt zmapuje jejich příchod na toto území, integraci v nové domovině i dokumentaci reemigračních vln v průběhu 20. a 21. století. Obohatí dosavadní poznání o krajanských komunitách na území dnešní Ukrajiny, jakož i přinese zveřejnění ucelené specializované odborné databáze, která je z řad široké a odborné veřejnosti i potomků volyňských Čechů velmi žádaná. A výsledky budou využitelné rovněž pro edukaci v rámci sekundárního a terciálního vzdělávání.

Jedná se o první ucelenou snahou o mezioborovou spolupráci tří vědeckých institucí, které se dané problematice odborně věnují. Národní muzeum ve svých sbírkách uchovává trojrozměrné předměty a fotografie, které získává akviziční činností. Národní archiv získává, zpracovává a zpřístupňuje archiválie vztahující se k tématice volyňských Čechů z let 1860–2021 z fondů úřední a soukromoprávní provenience. Etnologický ústav AV ČR shromažďuje materiály související s kontinuálním výzkumem českých komunit na Ukrajině již od 50. let 20. století z etnologické perspektivy.

Tyto dokumenty budou během projektu doplňovány novými digitalizáty, sběrem orální historie, tak i zpřístupňováním písemností a exponátů z dalších institucí, od sběratelů či spolků. Hlavními výsledky budou veřejná databáze vztahující se k reemigraci do Československa z Volyně v letech 1945–1947, interaktivní specializovaná mapa, audiovizuální tvorba dokumentárního filmu rozděleného na 12 tematických částí a výstava s kritickým katalogem přibližující skryté hmotné a nehmotné kulturní dědictví příslušníků krajanských komunit.

 

Název projektu: Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví ČR
Identifikační kód: DH23P03OVV043
Období: 2023–2027
Poskytovatel: NAKI III. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
Další účastníci projektu: Národní archiv, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Předpokládané výsledky/výstupy:

  • veřejná databáze vztahující se k reemigraci do Československa z jednotlivých obcí z oblastí Volyně v letech 1945–1947
  • interaktivní specializovaná mapa
  • audiovizuální tvorba formou dokumentárního filmu
  • výstava s kritickým katalogem přibližující skryté hmotné a nehmotné kulturní dědictví příslušníků krajanských komunit

Kavka Tomáš, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, hlavní kurátor sbírky novodobých českých dějin, sbírka bust a soch, mapy
E-mail: tomas.kavka@nm.cz
Telefon: 224 497 153