Cílem projektu je: 1) zachránit nejrozsáhlejších fondy plánové, kresebné a fotografické dokumentace lidové architektury v ČR, které přinášejí původní převážně etnologická data o podobě, funkci a identitárním významu lidové architektury v době před její transformací v muzejní/památkové objekty; 2) inovativně a prokreativně zpřístupnit tyto fondy nejširší veřejnosti v rámci jednotné nově vytvořené platformy, což přispěje k relevantnějšímu společenskému ukotvení a vnímání lidové architektury a lidové kultury obecně, bude využitelné v edukačním procesu i při budoucí dokumentaci a identifikaci kulturních hodnot lidové architektury a jejím marketingovém a ekonomickém využití. Lidové stavitelství lze přitom považovat za jeden z úhelných kamenů regionální a národní identity, zahrnující i četné projevy etnických, sociálních či dalších specifik.
Realizace uvedených cílů projektu bude dosaženo: a) prostřednictvím vytvoření Virtuálního skansenu lidové architektury (VISKALIA), který bude komplexně pokrývat základní tematické, typologické a geografické variability lidového stavitelství na území ČR. Prostředí VISKALIA bude zásadně inovativním způsobem dokumentace a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím nových technologií – zejména 3D modelování a sofistikovaných softwarových aplikací. Stane se též základní pomůckou pro studium a popularizaci lidové architektury v on-line prostředí a elektronických médiích, bude využitelné při vzdělávání a výchově zaměřené na problematiku národního kulturního dědictví; b) vytvořením specializované veřejné databáze a mapových výstupů zahrnujících plánovou, kresebnou a fotografickou a příp. i další dokumentaci lidového stavitelství na úrovni ČR doplněnou o maximální množství etnografických, historických a prostorových metadat; c) zpřístupněním informací o lidové architektuře veřejnosti prostřednictvím výstavy a publikací; d) digitalizací a konzervací konkrétních sbírkových a archivních fondů EÚ AV ČR a NM.

Název projektu: VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury
Identifikační kód: DG20P02OVV003
Období: 2020–2022
Poskytovatel: NAKI II. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Další účastníci projektu: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze


Předpokládané výsledky/výstupy:

  • webový portál Virtuální skanzen lidové architektury (VISKALIA)
  • specializovaná mapa s odborným obsahem
  • uspořádání výstavy s kritickým katalogem (monografie)
  • specializovaná veřejná databáze
  • recenzované odborné články
     

http://viskalia.fsv.cvut.cz/projekt/index.html

Woitschová Klára, PhDr., Ph.D..

Vedoucí archivu, kurátorka starých sbírek
E-mail: klara.woitschova@nm.cz
Telefon: 220 802 530