V souvislosti s probíhající digitalizací a rostoucí poptávkou po dostupnosti kvalitního digitálního obsahu je hlavním cílem projektu navrhnout vhodné nástroje, zařízení a postupy pro prezentaci národního kulturního dědictví ve 3D digitální podobě ve fyzickém prostředí muzejních expozičních prostor. Zároveň bude řešena návaznost na procesy digitalizace, správy a dlouhodobého uchovávání těchto 3D objektů. Zpřístupnění digitálních 3D modelů sbírkových objektů dovoluje zpřístupnit i ty obtížně vystavitelné a nabízí nové možnosti, například jejich prezentaci v kontextu nového fyzického prostředí (tzv. rozšířená realita), přiblížení nebo zmenšení, nedestruktivní interakci s objektem a doplnění o vysvětlující nebo interaktivní prvky. Z výše uvedeného vycházejí dílčí cíle projektu – vytvoření postupu, jak multimediální expozice budovat, včetně výběru a pořízení vhodných technologií, vývoj SW nástrojů a funkčních vzorků zařízení pro trojrozměrnou prezentaci digitálních objektů vhodných pro fyzické expozice a vytvoření systému pro vzdálenou správu expozic. Dále budou navrženy jednotné postupy pro vytváření a správu doprovodných informací (metadat) k digitálním objektům, které mohou být použity k obohacení jejich prezentace například o kontext původního prostředí, ve kterém fyzický objekt vznikl. Souvisejícím cílem je návrh a ověření postupu zpracování digitálních 3D objektů pro obecné potřeby jejich interaktivní prezentace s ohledem na vybavení a možnosti paměťových institucí disponujících omezenými zdroji, pro jejich sdílení mezi různými evidenčními sbírkovými systémy a postup pro přípravu a začlenění objektů do národní databáze (Czechiana). Výstupem bude rovněž prezentace vybraných sbírkových objektů Národního muzea způsobem atraktivním pro veřejnost a zpřístupnění výše uvedených nástrojů dalším paměťovým institucím, což může výrazně přispět ke zvýšení zájmu o národní kulturní dědictví. Znamená to i unikátní možnost edukace a také příležitost pro mezinárodní spolupráci.

Název projektu: Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách
Identifikační kód: DG20P02OVV027
Období: 2020–2022
Poskytovatel: NAKI II. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: Konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: Ing. Martin Souček Ph.D., RNDr. Jiří Frank Ph.D.
Další účastníci projektu: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

Předpokládané výsledky/výstupy:

  • Interaktivní projekční stěna (Gfunk )
  • PGE (Pepperův Ghost Efekt) Vizualizér s HW rozhraním a senzory (Gfunk )
  • MicroCAVE vizualizér (Gfunk )
  • Metodika pro vybavení expozic technologiemi pro vizualizace 3D digitálních objektů a sdílení obsahu (NmetS )
  • 3× Software (R)
  • Doporučení pro formáty 3D objektů a odpovídajících metadat za účelem jejich sdílení, prezentace a uchovávání (Hneleg)

Ke stažení

Souček Martin Ing., Ph.D.

Ředitel Odboru digitalizace a informačních systémů
E-mail: martin.soucek@nm.cz
Telefon: 224 497 495