V moderní společnosti působí reklama jako jeden z barometrů společenských, estetických a komunikačních změn. Její formy a obsahy úzce souvisí s politickým kontextem a ideologickými posuny. Reklama jako nástroj spotřební imaginace měla rovněž vliv na životní světy občanů v systému založeném na státní formě vlastnictví. Projekt Spotřební imaginace komunistické diktatury, zabývající se československou reklamou v poválečném období, by proto rád objasnil fungování a tvorbu reklamních sdělení v době státního socialismu.

Otázka vizuality éry státního socialismu zaznamenala v posledních několika letech značnou pozornost napříč společenskovědními obory. Přednost zatím dostávala témata spojená s filmem, designem, ideologií či komiksem. Cílem tohoto projektu je analýza strategií vizuální prezentace spotřeby v ideologických mantinelech, ekonomických souvislostech a sémiotických významech tehdejší doby.

Spotřební poselství byla šířena různorodými médii od plakátů, brožur, tisku, neónů, obchodní výlohy až po film a rozhlas. Pro co nejlepší zachycení komplexnosti propagace byla zvolena interdisciplinární perspektiva kombinující přístupy výzkumu historického, audiovizuálního, grafického a jazykovědného. Toto pojetí je umožněno díky unikátnímu propojeni muzejní a akademické spolupráce. Členové týmu by rádi svým výzkumem přispěli k odhalení vizuálních tradic české společnosti a popisu fungování spotřební imaginace jako nástroje legitimizace autoritativního způsobu vlády.

Název projektu: Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období
Identifikační kód: 18-24439S
Období: 2018–2020
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: Standardní
Řešitel za NM: Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D.
Další účastníci projektu: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D., PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., PhDr. Marta Lahodová (Sylvestrová)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Předpokládaným výsledkem projektu je pomocí analýzy mechanismu tvorby spotřebních obrazů zjistit, jak byly v komunistické diktatuře utvářeny podmínky a pravidla zobrazování neboli jaké formy vizualit vytváří autoritativní způsob vlády. Výsledky projektu budou publikovány ve formě odborných článků a odborné knihy.

Hlavní řešitel

Táborský Ondřej, Mgr., Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení, kurátor sbírky hračky, elektro, cedule a vývěsní štíty, obchod, plakáty
E-mail: ondrej.taborsky@nm.cz
Telefon: 224 497 281

Fotoalbum