Projekt navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí (vlastnických značek a záznamů v knihách) v Knihovně Národního muzea. Cílem projektu je mapování bohemikálních knihovních sbírek (knihoven českých majitelů) nebo jejich fragmentů na našem území (především v zámeckých knihovnách ČR, ve fondech Národní knihovny ČR), v zahraničních knihovnách a inovace online databáze vlastníků knih PROVENIO pro potřeby evidence informací o těchto sbírkách. Provenienční průzkum probíhá v první řadě ve fondech zámeckých a hradních knihoven České republiky ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Národním památkovým ústavem, dále v Národní knihovně v tzv. Rezervním fondu a historickém fondu Bibliotheca nationalis. Průzkum původně bohemikálních knižních sbírek v zahraničí se soustředí především na knihovny v Paříži, Vratislavi, Zhořelci, Budyšíně, Řezně a Záhřebu.

Název projekt: Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách
Identifikační kód: DG18P02OVV009
Období: 2018–2022
Poskytovatel: NAKI II. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Další účastníci projektu: Národní knihovna ČR (Mgr. Tomáš Foltýn), Národní památkový ústav (PhDr. Pavel Hájek)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky projektu budou zveřejňovány jednak prostřednictvím databáze vlastníků knih PROVENIO, jednak v podobě pěti výstav (čtyři klasické a jedna virtuální) věnovaných šlechtickým knihovnách Čech, Moravy a Slezska, dochovaným svědectvím o kultuře čtení v minulosti, šlechtickému mecenátu při vydávání knih a fragmentům starších knihovních sbírek v Rezervním fondu Národní knihovny. Dalšími plánovanými výstupy projektu jsou dvě knihy o starších bohemikálních knihovnách a jejich fragmentech rozptýlených v českých a zahraničních knihovnách. Součástí projektu je také vypracování Metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu.

web: provenio.cz

 

 

Hlavní řešitel

Šípek Richard, PhDr., Ph.D.

Vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků, zástupce ředitele
E-mail: richard.sipek@nm.cz
Telefon: 224 497 353

Fotoalbum

popisek

popisek

popisek

popisek