Knihovna národního muzea

Knihovna Národní muzea badatelsky zpřístupňuje knihovní, sbírkové a archivní fondy registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovnách v Historické budově NM na Václavském náměstí, bývalém Místodržitelském letohrádku ve Stromovce a v Ústředním depozitáři II. v Terezíně.  Knihovna NM poskytuje služby výpůjční, reprografické, meziknihovní a přístup k EIZ. Režim služeb je upraven podle druhu a uložení fondů. Centrálním pracovištěm pro péči o badatele je oddělení služeb KNM. Pro odborné a vědecké účely studia sbírek je možné také kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech KNM naleznete v sekci Sbírky.

České muzeum hudby

České muzeum hudby badatelsky zpřístupňuje své sbírkové fondy ke studiu ve studovnách ČMH v Karmelitské ulici, Muzea Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu a v Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě studia materiálů ve studovně je možné pro odborné a vědecké účely studia sbírek kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech ČMH naleznete v sekci Sbírky.

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovně v NpM na Betlémském náměstí. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studovny je možné pro odborné a vědecké účely studia sbírek kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech NpM naleznete v sekci Sbírky.

Historické muzeum

Historické muzeum badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovnách a badatelnách Archivu NM v ulici Na Zátorách, Československého dokumentačního střediska, Divadelního oddělení HM v Nové budově NM, Numismatického oddělení HM v Nové budově, Oddělení Tělovýchovy a sportu HM v Nové budově NM a v Národopisném muzeu – Musaionu v Letohrádku Kinských. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studoven je možné pro odborné a vědecké účely studia sbírek kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech HM naleznete v sekci Sbírky.

Přírodovědecké muzeum

Přírodovědecké muzeum badatelsky zpřístupňuje své sbírkové fondy k odbornému a vědeckému studiu. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Pro odborné a vědecké účely studia sbírek je možné kontaktovat kurátory jednotlivých oddělení se specializovanými druhy fondů. Více o sbírkových fondech PM naleznete v sekci Sbírky.

Přehled Knihovních služeb

Knihovna Národního muzea zastřešuje tyto knihovnické činnosti pro všechny odbory NM a jejich odborné knihovny:

  • metodické vedení,
  • koordinace akvizice,
  • elektronická katalogizace,
  • přístup k EIZ.

Vedle studoven Knihovny Národního muzea zpřístupňují knihovní fondy také studovny a badatelny odborných oddělení, (např. Knihovna Náprstkova muzea, Knihovna Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Knihovna Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea a další tzv. oborové knihovny). 

Informaci o příslušném knihovním nebo sbírkovém fondu a místu jeho studia najdete na stránkách studoven jednotlivých odborných oddělení, viz Studovny a badatelny. Zde jsou uvedeny i odkazy na katalogy a soupisy sbírek.

Katalogy ze všech knihoven Národního muzea zahrnuje Souborný katalog knihoven Národního muzea.

 

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších…

Numismatická sbírka

Numismatická sbírka představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor vztahující se ke vzniku a vývoji…

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Entomologická sbírka

V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území…

Paleontologická sbírka

Paleontologická sbírka představuje největší sbírku fosilií v zemi a jednu z největších v Evropě.…

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Sbírka asijských kultur

Asijské sbírky Náprstkova muzea tvoří přibližně 53 000 předmětů, což představuje téměř polovinu…

Lichenologická sbírka

Hlavní části tvoří herbářové doklady lišejníků, velké stélky z kusové sbírky, fotografie…

Archiv Národního muzea

Archiv NM spravuje bezmála 1000 archivních fondů a sbírek. Jedná se o historické a osobní fondy,…

Mykologická sbírka

Hlavní části mykologické sbírky tvoří herbářové doklady hub, tekutinové preparáty, plodnice z kusové…

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

Geologická sbírka

Geologická podsbírka zahrnuje pestrou škálu horninových ukázek, které prezentují vnitřní i vnější…

Petrografická sbírka

Petrografická sbírka je souborem více než 24 800 evidovaných položek. Základem sbírky jsou formáty…

Sbírka tektitů

Sbírka tektitů, tj. přírodních skel vzniklých v důsledku dopadu meteoritů na zemský povrch, obsahuje…

Sbírka meteoritů

Sbírka meteoritů obsahuje 519 položek zahrnujících všechny základní typy meteoritů, tj. chondrity,…

Mineralogická sbírka

Mineralogická sbírka je z historického hlediska hlavní sbírkou oddělení, zahrnuje více než 100…

Sbírka savců

Sbírka savců zahrnuje rozsáhlé sběry z celého světa. Ve sbírkovém fondu, tvořeném více než 30 000…

Sbírka ryb

Jedná se o sbírku rybovitých obratlovců, která v současnosti obsahuje kolem 26 000 evidovaných…

Sbírka ptáků

Sbírky kožek, koster, vajec, hnízd, anatomických a dermoplastických preparátů ptáků.

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.

Knižní sbírka

Podsbírku „Knihy“ oddělení základní knihovny tvoří vybrané osobní knihovny významných osobností…

Národní muzeum vydává, nebo se podílí na vydání mnoha zajímavých publikací. V naší nabídce naleznete jak periodické publikace, tedy časopisy, tak neperiodické publikace ve formě knih, katalogů apod.

Ediční rada Národního muzea

Vyberte si z publikací Národního muzea:

Jak si zakoupit publikaci?

  • Nakupujte pohodlně z domova a využijte náš e-shop – eshop.nm.cz
  • Tituly, které jsou skladem, můžete zakoupit i v muzejních obchodech v Nové nebo Historické budově Národního muzea.

Projektová aktivita Národního muzea je zaměřena na získávání účelových prostředků jak z tuzemských, tak zahraničních dotačních programů zaměřených nejen na podporu vědy a výzkumu, ale také například pro popularizaci. Z tuzemských dotačních programů se jedná hlavně o Grantovou agenturu České republiky (GA ČR), Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Strukturální fondy Operační programy. Ze zahraničních dotačních programů jde především o granty Evropské komise H2020, COST action, či různé nadační granty. Kromě dotačních programů poskytuje NM interní granty i pro své zaměstnance primárně zaměřené na podporu mladých vědeckých pracovníků. NM se ročně podílí buď v roli hlavního řešitele či spoluřešitele průměrně na 10 až 20 běžících projektech, mimo interní granty.

Aktuální projekty Národního muzea

Katalogy, databáze a elektronické zdroje

Knihovna Národního muzea

České muzeum hudby

Historické muzeum

Národní muzeum je výzkumnou organizací, jež provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím expozic, výstav, výuky a další pedagogické činnosti, publikováním ve všech oborech své působnosti včetně oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Národní muzeum je jedním z nejstarších vědeckých ústavů u nás, jehož tradice sahá k takovým osobnostem české vědy jako byl František Palacký, Jan Krejčí nebo Karel B Presl. Je také vydavatelem našeho nejstaršího a stále vycházejícího vědeckého časopisu (Časopis Národního muzea). Tato tradice v žádném případě není mrtvým nebo prázdným odkazem.

Národní muzeum vydává 12 vědeckých časopisů z různých humanitních a přírodovědných oborů, zahrnutých v prestižních mezinárodních databázích nebo v domácím Seznamu recenzovaných periodik. Pracovníci Národního muzea kromě toho publikují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v desítkách domácích i zahraničních periodik, odborných knihách a na datových nosičích různého charakteru. 

 

Fotoalbum

V rámci Národního muzea působí dvě metodická pracoviště: Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Patří do devítičlenné skupiny muzejních metodických center, která poskytují pomoc a odbornou podporu všem vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci na Ministerstvu kultury podle zákona 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy.

Kontakt

Ředitel Přírodovědeckého muzea / Vědecký tajemník NM

RNDr. Jiří Frank, Ph.D.

jiri.frank@nm.cz