Cílem interního vědeckého projektu je zmapování akce Antonína Friče na záchranu lososa labského (Salmo salar), jež probíhala v 70. – 90. letech 19. století na pozadí dynamických proměn tváře českých řek. Podnětem záchranné akce se stal zřetelný úbytek nejen tohoto druhu ryb v polovině uvedeného století. Během třiceti let se podařilo do řek vysadit přes 10 milionů mladých jedinců lososa (především rýnského původu) a založit 30 stanic pro jejich umělý chov. Právě losos, tato „nejušlechtilejší česká ryba“, se stal ve sledovaném období fenoménem zrcadlícím komplexní problematiku stavu českých vodních toků. Dílčími otázkami výzkumu budou následně: 1) analýza Fričovy vědecké osobnosti, jeho práce vědecké, popularizační, praktické a organizační související s výzkumem a umělým chovem lososů, jež probíhala přes svůj značný rozsah jako „vedlejší“ aktivita celé řady jeho dalších činností, 2) odraz zkoumaných aktivit ve sbírkotvorné a výstavní činnosti NM a specifikace role zmíněné instituce ve sledovaném procesu. Projekt poodkryje vědeckou činnost jedné z nejvýznamnějších postav dějin přírodních věd doby formování vědeckých oborů v Čechách i historie samotného Národního muzea. Zaměří se přitom na téma, jemuž byla dosud v odborné literatuře věnována jen minimální pozornost a které v sobě propojuje přírodní i kulturně-historické aspekty sledované problematiky daného období. Také vzhledem k probíhajícím přírodním globálním změnám a jejím důsledkům se jedná o téma navýsost aktuální.  

Název projektu: Záchranná akce Antonína Friče na zvýšení populace lososa labského v kontextu proměn tváře českých řek poslední třetiny 19. století
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Nina Milotová, Ph.D.


Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky výzkumu projektu budou publikovány prostřednictvím recenzovaného odborného článku, kapitoly v odborné knize a popularizačního článku. Zároveň bude v rámci řešení projektu přednesen příspěvek na odborné mezioborové konferenci a také realizována přednáška pro veřejnost.

Milotová Nina, Mgr., Ph.D.

vědecký pracovník, oddělení vědy a výzkumu
E-mail: nina.milotova@nm.cz
Telefon: 224 497 286