Projekt je zaměřen na archeologické a bioarcheologické studium nejvyšších elit Velké Moravy. Na základě dvou „elitních“ mikulčických pohřebišť (III. a VI. kostel), další nekropole v zázemí (Josefov) a vybraných „elitních“ hrobů z celé aglomerace bude analyzován vztah prvků pohřebního ritu a hrobové výbavy k biologickým znakům odpovídajících populačních skupin. Základem bude (1) statistické zpracování dat z podrobné databáze z cca 1000 hrobů, (2) konvenční archeologická analýza vybraných prvků pohřebního ritu a hrobové výbavy a (3) široce pojatý antropologický výzkum s využitím stabilních izotopů C, N pro monitorování výživy 3D zobrazovacích metod a nástroje geometrické morfometrie pro studium morfologické variability. Hlavním cílem je předložit nový obraz elity, který spočívá v holistickém pohledu na její identitu a životní styl včetně výživy. Tento multidisciplinární pohled je zajištěn propojením početného týmů specialistů z oborů archeologie, historie, antropologie, biologie, archeobotaniky a archeozoologie. Cílem projektu je analýza sociální diferenciace a identifikačních znaků elity v raně středověké populaci 9. stol. z Mikulčic. Dílčí cíle jsou zaměřeny na vztahy mezi výživou na základě studia stabilních izotopů uhlíku a dusíku a biologickými a sociálními ukazateli životního stylu.

Název projektu: Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
Identifikační kód: 17-01878S
Období: 2017–2019
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Další účastníci projektu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.i.i. (PhDr. Lumír Poláček, CSc.),  Přírodovědecká fakulta UK (doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.)

Předpokládané a realizované výstupy:
Ibrová A., Dupej J.,  Stránská P., Velemínský P.,  Poláček L., Velemínská J. 2017:  Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th–10th century). Archives of Oral Biology 84, 2017: 64-73.
Bejdová Š., Dupej J., Krajíček V., Velemínská J., Velemínský P. 2018: Stability of upper face sexual dimorphism in Central European populations (Czech Republic) during the Modern Age. International Journal of Legal Medicine 132, 1:  321–330.
Ibrová A., Kaupová S., Baylle P., Velemínský P.,  Poláček L., Velemínská J.: Diet of the early Medieval population (Great Moravian Empire, 9th–10th century AD, Czech Republic): Synthesis of geochemical methods and virtual anthropology. Příspěvek na konferenci EAA 2018, Barcelona.
Jílková M., Kaupová S., Brůžek J., Poláček L., Velemínský P.: Diet and its changes during the live in the early Medieval Population of Central Europe (pracovní název). Příspěvek na konferenci EAA 2018, Barcelona.
Bejdová Š. et al.:Pohlavní dimorfizmus obličeje a jeho sociální rozdíly ve velkomoravské populaci–výbavě (příslušníci vládnoucí elity a ostatní jedinci) s využitím metodologie publikované v roce 2017.
Ibrová A. et al.: Synthesis diet on the base of stable isotope analysis and enamel thickness analysis. The publication will be prepared during this year and is expected to be sent for a review early in 2019.
Kovačiková, L. et al.: Pig husbandry practices at the early medieval settlementin the Czech Republic. Rukopis publikace bude zaslán k recenznímu řízení v periodiku Environmental Archaeology.
Poláček L.: Problematika interiérových kostelních hrobů v Mikulčicích
Ibrová A. et al.: Microstrure of human teeth and intra-cementary variation
Velemínský P. et al.: Projevy nespecifického stresu v ranně středověké populaci Velké Moravy ve vztahu k sociální struktuře velkomoravské společnosti
Poláček L. et al.: K reprezentaci velkomoravských elit v pohřebním ritu
Poláček L. et al.: Moravské elity 9. století z Mikulčic

Velemínský Petr, RNDr., Ph.D.

Vedoucí antropologického oddělení
E-mail: petr.veleminsky@nm.cz
Telefon: 224 497 875

Fotoalbum