Projekt je zaměřen na výzkum instituce Národního muzea po dobu existence samostatného Československa (1918–1993), a to ve dvou rovinách. První je zmapování vnitřního vývoje této významné paměťové a vědecké instituce po stránce organizační, náplně výzkumného a výstavního programu. Ve 20. století se celá řada oborů pěstovaných původně (takřka) výhradně na půdě NM institucionalizuje a profesionalizuje a NM tak bylo donuceno hledat novou výstavní a badatelskou náplň, zároveň bylo opakovaně konfrontováno i se změnami společenských poměrů. Druhou rovinou výzkumu je vztah k měnícím se státním ideologiím a vyrovnávání se s nimi. Významnou rovinou projektu je také vyrovnávání se s odkazem vlastní minulosti, neboť je nepochybné, že vrcholem vědeckého i kulturně-historického působení NM bylo právě první století jeho existence.

Název projektu: Národní muzeum v éře Československa
Identifikační kód: 16-02022S
Období: 2016–2018
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: standardní
Řešitel za NM: Mgr. Marek Junek, Ph.D.

Předpokládané výsledky/výstupy:
Zpracování dějin důležité paměťové a vědecké instituce – Národního muzea – v éře samostatného Československa (1918–1993) a ověřit dvě formulované hypotézy týkající se jeho existence a vývoje. Výsledky projektu budou publikovány ve formě odborných článků v recenzovaných periodikách a kapitol v odborných knihách.

Hlavní řešitel

Junek Marek, Mgr., PhD.

E-mail: marek.junek@nm.cz
Telefon: 224 497 276