Základním cílem projektu je navržení a zavedení jednotné metodiky určování zoologického sbírkového materiálu (tzn. určování jedinců do biologického druhu, případně poddruhu) na základě čtení krátkých sekvencí DNA (tzv. DNA barcoding), jež zlepší možnosti determinace sbírkových exemplářů a přispěje tak ke zhodnocení tohoto typu movitého kulturního dědictví. Zaměřujeme se na nalezení ideálních kandidátních genetických markerů napříč celou živočišnou říší. Zvláštní zřetel nicméně věnujeme druhům zasahujícím svým rozšířením na území ČR, jelikož představují nevýznamnější a z kulturního hlediska nejcennější část lokálních sbírkových fondů.

Součástí projektu je vytvoření tkáňové sbírky, ve které budou uchovávány vzorky zoologického materiálu. Definujeme metodická pravidla pro odebírání tkáňových vzorků z různých typů zoologických exemplářů tak, aby se maximalizovala výtěžnost extrakce DNA a minimalizovala invazivnost odběru. Význam navrhovaných metodických postupů pro zhodnocení zoologických sbírek je nesporný, neboť budou aplikovatelné pro determinaci fragmentovaného nebo poničeného materiálu, materiálu neznámého původu či nedospělých vývojových stadií postrádajících určovací znaky ve všech institucích disponujících zoologickými sbírkami v celé České republice (lokální muzea, zoologické zahrady, soukromé sbírky). Vypracování metodiky odebírání tkáňových vzorků a sekvenace DNA z materiálu zoologických sbírek napomůže k ochraně a uchování hodnot významné složky kulturního dědictví ČR a zvýšení vědeckého potenciálu našich sbírkotvorných pracovišť.

Název: Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky
Identifikační kód: DG16P02B038
Období: 2016–2019
Poskytovatel: NAKI (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: NM hlavní řešitel
Řešitel za NM: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
 

Předpokládané výsledky/výstupy:
Jedním z hlavních výstupů bude vytvoření certifikované metodiky pro odběr tkáňových vzorků, správy sbírky obdobného charakteru (dokumentace, konzervace) a pravidla zacházení s tkáňovými vzorky. Druhým hlavním výstupem bude uspořádání výstavy s kritickým katalogem, na které se veřejnost seznámí s moderními genetickými přístupy v biologických a forenzních vědách. Vedlejšími výstupy pak budou odborné články v recenzovaných časopisech shrnujících dílčí výsledky projektu.

Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace.pdf

dg_katalog_07_komplet.pdf

Schvalovací orgán: Ministerstvo životního prostředí
Číslo jednací schvalovacího osvědčení: MZP/2019/630/3233

 

 

Hlavní řešitel

Dolejš Petr, RNDr., Ph.D.

Kurátor sbírky bezobratlých, zástupce vedoucího oddělení
E-mail: petr.dolejs@nm.cz
Telefon: 224 497 865

Fotoalbum