Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Práce se sbírkou se musela přizpůsobit pandemickým omezením. Podařilo se splnit většinu hlavních úkolů a využít situace k práci v oblasti evidence a koncepce práce se sbírkou. Koncept a libreto nové interaktivní stálé expozice představují celé spektrum sběrného programu muzea.

Průběžně se rozvíjí činnost Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Významně pokročily práce na digitalizaci vybraných souborů zvukových dokumentů. Za podpory programu ISO MK ČR se podařilo ze zahraničí získat unikátní klávesový nástroj, claviorganum z dílny Antona Ulricha, kombinaci klavíru a varhanního rejstříku, který patří mezi světové unikáty. Tradičně k rozšíření našich sbírek přispěly cenné dary, ať jednotlivých předmětů, nebo unikátních sbírkových celků.

Postupovaly také práce na stěhování a ukládání dalších sbírek do nového depozitáře v Litoměřicích, kde bylo možno uložit rozsáhlé akviziční celky tak, aby byla umožněna práce s nimi a bylo možné jejich zpracování.

Byl dokončen první cyklus inventarizace sbírek. Na obrazovou digitalizaci navazují projekty jejího zpřístupnění na webových stránkách muzea i prostřednictvím e-Sbírek a projektu Kramerius. Rostl významně i počet katalogizačních záznamů on-line, ať už se jedná o nové zpracování, nebo o rekatalogizaci a retrokonverzi, které jsme realizovali za podpory projektů VISK. To umožnilo studium našich sbírek badatelům celého světa i v době, kdy bylo omezeno cestování.

V době uzavření výstav a expozic se podařilo vzdáleně přibližovat naše sbírky prostřednictvím nových možností elektronické prezentace, například formou QR hry o Antonínu Dvořákovi.

Podařilo se zrestaurovat celou řadu sbírkových předmětů, hudebních nástrojů, hudebnin, textilu a dalších památek nejen v našich dílnách, ale i za pomoci externích restaurátorů.

Akviziční činnost

Nejvýznamnější akvizicí je nákup nástroje zvaného claviorganum od pražského klavírníka Antona Ullricha (1790–1851). Nástroj je nejen klavírem vybaveným tzv. tureckou hudbou, ale i unikátem doplněným o varhanní rejstřík. Nástroj, zakoupený díky podpoře Ministerstva kultury ČR je v původním stavu a je ojedinělý v celosvětovém měřítku. Ze vzácných darů do sbírek musíme uvést pozůstalost jednoho z významných exilových skladatelů Jana Nováka (1921–1984) a další část vzácných památek na rodinu Josefa Suka a Antonína Dvořáka.Claviorganum, Anton Ullrich, Praha, cca 1820, č. př. 2/2021

 

Autografy z pozůstalosti Jana Nováka (1921–1984), č. př. Sp 73/2021:


Dido, kantáta, 1967


Kočár do Vídně, hudba k filmu, 1966

Poznámky z dopisů Jana Nováka o lekcích u Bohuslava Martinů

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Ukládání sbírek je provázeno očištěním a zabalením rozsáhlých akvizičních celků. V restaurátorských dílnách pokračovala soustavná odborná péče o smyčcové hudební nástroje, pokračovaly práce na nedávno získaném klavíru i na velkém množství hudebnin (5 697 folií). V rámci programu ISO byl restaurován vážně ohrožený komplet autografu klavírního koncertu Karla Kovařovice. Restaurována byla šněrovačka ke kostýmu z opery Prodaná nevěsta z Prozatímního divadla i rukopisy Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.
Harfa pedálová jednozářezová, Cousineau No. 477 (Cousineau Père et Fils), cca 1800–1810, E 89Phonograph, E 1919Klavír Johann Riedel, Náchod (1855), E 2976


Housle Eugenio Degani, Venezia. 1879, E 2865


Führer durch die Operetten, tisk, 1912, H IV D 69.Pašije Ježíše Krista, 1690, X D 188 a, b, c

Arie 3. I. De Vivaldi, II de Gius. Bonno, III de Wolfo Hasse, VM 178Karel Kovařovic, Koncert f moll, op. 6 pro klavír a orchestr

Brokátová šněrovačka údajně z prvního provedení Prodané nevěsty v Prozatímním divadle [1866], TP 243

Odborná správa sbírek

Zpracování sbírek probíhalo v různých fondech. Pokračoval program soustavné rekatalogizace a retrokonverze sbírek v rámci projektů VISK, zaměřených na hudebniny a zvukové nosiče. Vedle on-line prezentace ve VERBIS jsou záznamy součástí Souborného katalogu ČR. Průběžně přispívá muzeum i do systému národních autorit. V nových depozitářích i u sbírek, které připravujeme ke stěhování, byly vypracovány lokační soupisy.Práce na ukládání hudebnin a dalších památek v Centrálním depozitáři Českého muzea hudby v Litoměřicích

Dokumentace sbírek

Dokumentace měla dvě oblasti. Obrazová digitalizace probíhala na vlastních pracovištích a důraz byl kladen na zpřístupnění digitalizovaných hudebnin v rámci digitální knihovny Kramerius (28 předmětů, tj. 1 896 stran). Projekt databáze Korespondence Antonína Dvořáka provází zpřístupnění skenů na stránkách muzea. Digitalizace zvuku ve spolupráci s centrálním oddělením digitalizace zahrnula historické fonografické válečky (ca 400 ks) a historické gramofonové desky z pozůstalosti R. A. Dvorského (650 ks).