Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Prioritním úkolem Historického muzea v roce 2021 byla práce na stálých expozicích v celcích Dějiny 20. století, který byl otevřen v létě 2021, a Dějiny (otevření na počátku roku 2022). Všechny ostatní aktivity byly výrazně ovlivněny komplikovanou epidemickou situací. Nemohly se uskutečnit některé naplánované vzdělávací aktivity a akce pro veřejnost. Rovněž tak byly z důvodu nemožnosti cestovat omezeny některé zahraniční aktivity, zejména archeologický výzkum v Sýrii a v Alžírsku. I přes nepříznivou situaci se všechny ostatní naplánované úkoly podařilo splnit. Epidemie koronaviru neměla pouze negativní dopad na práci Historického muzea, ale odrazila se výrazným způsobem i v akviziční činnosti Historického muzea.

V roce 2021 pokračovaly práce na systematické inventarizaci sbírek. Úspěšně pokračoval i výzkum v rámci institucionální podpory IP DKRVO, grantů NAKI a GAČR. V roce 2021 pokračovaly práce na projektu INTERREG (2020–2022) – Virtual archaeological landscapes of the Danube region. Pracovníci Historického muzea realizovali všechny naplánované výstavy. K těm nejvýznamnějším patřily výstavy Olympijské Tokio, Volejbalové století nebo Když hvězdy září.

V roce 2021 byla započata spolupráce mezi Domem bavorských dějin v Řezně a Národním muzeem na přípravě a realizaci česko-německého projektu Bavorsko a Čechy barokní. Zemská výstava v roce 2023.

Akviziční činnost

Historické muzeum vynakládá na nákup předmětů do sbírek finanční prostředky z rozpočtu Národního muzea a z prostředků Ministerstva kultury ČR v podobě dotace ISO C II. V roce 2021 vydalo Národní muzeum na nákupy do sbírek 667 683 Kč.

K nejvýznamnějším akvizicím roku 2021 patří např. nákup druhé části pozůstalosti prezidenta Edvarda Beneše a jeho ženy Hany ze soukromé sbírky z USA (první část zakoupena v roce 2019) nebo zakoupení předmětů hereckých osobností rovněž ze soukromé sbírky. Současně byly dokupovány různorodé předměty především s ohledem na otevření stálých expozic Národního muzea.  

Průběžně jsou sbírky doplňovány a obohacovány i drobnými nákupy a dary.

Akvizice odpovídají sbírkotvorné a výstavní strategii Národního muzea.


Cylindr Oldřicha Nového


Busta herečky Jiřiny Štěpničkové


Oddací list manželů Benešových


Šaty Hany Benešové, tzv. velká dámská toaleta


Kalamář z pracovního stolu Edvarda Beneše

Restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2021 bylo v rámci dotace Ministerstva kultury ISO/D restaurováno několik sbírkových předmětů Historického muzea. Jednalo se o 4. etapu restaurování dětských divadelních kostýmů.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum pokračovalo v roce 2021 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s vyšší prioritou přípravy předmětů pro stálé expozice národního muzea, dále pak pro tuzemské výpůjčky a výstavy. Restaurátoři se podíleli na instalacích výstav Historického muzea, společně s kurátory kontrolovali stav některých vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí a prováděli očistu vlastních stálých expozic. Dále celoročně pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně, tvorba vhodných úložných krabic a vycpávek, ale také kontrola a stabilizace klimatických podmínek.

V roce 2021 se podařilo dodavatelsky restaurovat asi 40 předmětů a konzervovat téměř 1 000 předmětů napříč různým materiálovým charakterem, a to majoritně ve spolupráci s externími restaurátory. Další péči o sbírkové předměty provedli také dobrovolníci a praktikanti z restaurátorských škol.

Restaurátoři Historického muzea v roce 2021 také restaurovali a konzervovali předměty na tuzemské výstavy Národního muzea Když hvězdy září, Vltavané – tradice plaveckých spolků. Hlavní náplní pro rok 2021 pro restaurátory byly přípravy předmětů do stálé expozice, jednalo se o více než 2 500 sbírkových předmětů, které většinou vyžadovaly čistě konzervátorské zásahy, ale i předměty, které musely projít náročnějším restaurováním.

V průběhu roku byly také připravovány různé typy oděvů na výstavy v rámci zápůjček. Například 2 oděvy z etnografického oddělení pro výstavu Uměleckoprůmyslového musea Móda v modré a asi 6 pokrývek hlavy do Městského kulturního zařízení Hranice a další. Dále byly restaurovány také mimomuzejní zápůjčky do stálých expozic Národního muzea, například z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se jednalo o 4 olejomalby a bižuterní šperky.

Dámské boty; materiál: hedvábí, bavlna; datace: druhá polovina 19. století;
restaurovala: Ing. Dominika Nagyová


Kraslice je zdobena vyškrabávaným motivem beránka, srdcí a holubic, doplněná rostlinnými ornamenty. Dělení motivů je na třetiny kraslice. Základní barva je středně hnědá. Jedná se o vejdunek, v minulosti stabilizovaný vylitím voskem. Nelze určit, zda byla tímto způsobem kraslice opravena, nebo se jedná o původní zpevnění zhotovitelem; restaurovala: Mgr. Romana Kozáková


Cena za 1. místo v ME v Bukurešti 1955, malý volejbalový míč nad sítí na podstavci, štítek s nápisem
OCUL I. BUKURESTI 1955, materiál měď, stříbro, dřevo. H7H-7120; r
estauroval: Libor Veselý, DiS.

Granty, věda a výzkum

V roce 2021 byl úspěšně zakončen projekt na fyzické zpracování skleněných a plastových negativů v rámci projektu IROP.

V roce 2021 bylo čištěno a zabaleno cca 17 250 ks negativů a kompletně zrestaurováno cca 800 ks negativů.

Od roku 2019 je stále v provozu radioskopické pracoviště v ÚDT v Terezíně jak pro interní, tak externí zakázky, které mělo v roce 2021 pravidelný provozní režim v rámci průzkumu primárně sbírkových předmětů Národního muzea, ale i od externích restaurátorů.

V rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) byl v roce 2021 publikován článek Sbírkové kraslice – přístup k preventivní péči a restaurování.

Odborná správa sbírek

Ve sbírkách Historického muzea probíhala inventarizace v roce 2021 (I. i II. cyklus) ve ztížených podmínkách způsobených nepříznivou epidemickou situací i částečnými personálními obměnami ve sbírkách a zároveň pracovním vytížením při přípravě výstavních projektů Národního muzea a nových stálých expozic. Generální revize byla v roce 2021 v oddělení starších českých dějin pozastavena.

Roční kvóta inventarizace v Historickém muzeu byla splněna nebo překročena v 5 sbírkách, v 1 sbírce nesplněna, 1 sbírka ukončila inventarizaci již v roce 2019.

Průběžné pořádání sbírek se děje v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS, BACH, EXCEL aj.  

Standardním způsobem byly realizovány smlouvy o výpůjčce i o poskytnutí obrazového materiálu, a to jak z Národního muzea, tak do Národního muzea. I přes nepříznivou koronavirovou situaci byl naplňován i badatelský servis Historického muzea Národního muzea.

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek byla v roce 2021, stejně jako v letech předchozích prováděna systematicky v dostupných počítačových programech – v databázích DEMUS, BACH, EXCEL aj.

Rovněž jsou jednotlivé sbírky průběžně doplňovány o fotografickou dokumentaci předmětů. Sbírky jsou částečně prezentovány např. na webových stránkách https://esbirky.cz/.