Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Sbírky Knihovny Národního muzea zapsané do Centrální evidence sbírek tvoří necelé jedno procento z celkového množství jejích fondů. Určité činnosti jednotlivých oddělení se proto prolínají se správou fondů knihovních (evidovaných podle knihovního zákona) a fondů zámeckých knihoven (evidovaných podle zákona o státní památkové péči). Nejmenší část fondu spadá pod archivní zákon. Tzv. čistá sbírková činnost patří pod oddělení rukopisů a starých tisků a oddělení knižní kultury. Třetím centrem sbírkové činnosti je oddělení základní knihovny spravující knižní celky významných osobností, o nepatrné množství sbírek považovaných spíše za vzorek obrovského fondu periodických tisků se stará oddělení časopisů. Heterogenitu rozdílné evidence sceluje společné užívání pracovišť a depozitářů knihovny, konzervátorská dílna, hlavní elektronický evidenční systém Verbis doprovázený menšinovým a především sbírkovým systémem Heritage. Sbírková a nesbírková oddělení propojují dále badatelské služby, jejichž standard vyplývá ze statusu Knihovny Národního muzea jako veřejné knihovny, vědecko-výzkumné a výstavní aktivity překračující umělé evidenční členění fondů. Hlavní sbírkové úkoly knihovny v roce 2021 představovala revize sbírkových a knihovních fondů po jejich přestěhování v průběhu roku 2020 do nově rekonstruovaných depozitářů v Historické budově Národního muzea. Dále plnění činností a norem pro jednotlivé podsbírky v oblasti akvizic, preventivní konzervace a restaurování, správy (inventarizace a katalogizace) a dokumentace. Zpráva o činnostech a úkolech Knihovny Národního muzea pokračuje v kapitole Péče o knihovní fondy.

Akviziční činnost

Do sbírek oddělení knižní kultury byly zakoupeny ilustrace Václava Fialy, soubor ex libris Karla Kinského z let 1926–1970, linorytové štočky Pavla Piekara, ocelorytový štoček s motivem svatého obrázku a s ilustrovanými rýmy z poloviny 19. století a zvláště pak doklady z provozu dílny knihaře Jendy Rajmana v Rožďalovicích (vzorníky uměleckých vazeb a škrobových papírů, návrhy na knižní vazby, soubory předsádkových papírů apod.). Darem byla získána kolekce 389 exlibris. Od spolku Hollar se podařilo získat 284 štočků Arno Naumanna a od Lubomíra Krupky z Úval linoryty Evy Čapkové. Zajímavým přírůstkem jsou i soubory ex libris Marie Michaely Šechtlové, ex libris a novoročenky Olgy Pavalové a kolekce tisků z pozůstalosti bibliofila Josefa Jeřábka a bibliofilie Martina Halaty.


Soupis knižních značek Karla Kinského z roku 1940
v knižní vazbě Jendy Rajmana. Přiložen dopis K. Kinského z roku 1940


Bibliofilský tisk z knihovny sběratele a bibliofila Josefa Jeřábka
v knižní vazbě Antonína Tvrdého – K. H. Mácha: Kat.
Erna Janská, edice Hyperion, Nový Jičín, 1926


Ex libris z kongresové výstavní kolekce FISAE 2018. Sergiy Hrapov:
ex libris s názvem Quintessence pro Franze van der Veena, lept,
akvatinta a mezzotinta, 2018. (Ukrajina). Nominováno na ocenění


Ex libris z kongresové výstavní kolekce FISAE 2018. Ma Wenjing:
ex libris s názvem Opilá krása, barevný dřevořez, 2018. (Čína)


Ex libris z kongresové výstavní kolekce FISAE 2018. Paolo Rovegno:
exlibris s názvem Odysseus pro Giuseppa Mirabella, lept, 2016–2018. (Itálie)


Litografická novoročenka grafičky a ilustrátorky Olgy Pavalové na rok 1978


Autorské ex libris grafičky M. Šechtlové pro H. Š. Moře zapomnění,
barevná mezzotinta, 1994


Originální ilustrace Václava Fialy ke knize Eduarda Petišky
Staré řecké báje a pověsti, kresba tuší, akvarel, 1958


Maketa knihy Václava Havla Antikódy (Praha, Teapot, 2015) a raznice
pro výseky obálky a stránek; grafický design Johana Kratochvílová


Sady matric na výrobu liter k odlévacímu stroji Ludlow Typograph


Rytá kovová matrice Arno Naumana pro tisk grafického listu
s portrétem Josefa Mánesa s nátiskem, 1935.

 
Soubor autorských linorytových štočků Pavla Piekara pro barevný soutisk grafického listu Josef Váchal s nátiskem, 2021


Originální návrh na knižní vazbu z období činnosti dílny
uměleckého knihaře Jendy Rajmana v Rožďalovicích

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

V roce 2021 bylo v restaurátorské dílně oddělení rukopisů a starých tisků konzervováno 41 sbírkových předmětů a restaurovány 3 sbírkové předměty z různých oddělení Národního muzea. V první polovině roku byla v dílně komplexně zrestaurována Müllerova mapa Čech včetně adjustace na nové plátno a doplnění závěsných dřevěných prvků. Pracovníci konzervační dílny se podíleli na přípravě výstav V nejhlubší úctě a Slezské zámecké knihovny, Moderní knižní obálky, Obrazy zášti, Muzeum od sklepa po půdu a 1620: Cesta na Horu. Současně probíhalo stěhování, adjustace a restaurování sbírek oddělení knižní kultury, mj. Váchalovy Šumavy umírající. Restaurovány byly knihovny Josefa Váchala a Olgy Scheinpflugové.


Restaurování poškozené Müllerovy mapy Čech z roku 1720 do nové
expozice Dějiny. Snímání potrhaných grafických listů z plátěného podlepu


Lepení 25 mapových listů Müllerovy mapy Čech na lněné plátno

 
V roce 2021 se podařilo zajistit restaurování tří vážně poškozených špalíčků kramářských tisků z druhé poloviny 19. století.
Stav před restaurováním a po něm. Restaurátorské práce provedla Kamila Březinová Vítová

 
Díky dotaci Ministerstva kultury ČR se v roce 2021 mohlo uskutečnit náročné restaurování Josefem Váchalem
reliéfně zdobené knihovny s bohatou polychromií, kterou zhotovil pro svoji životní družku a významnou grafičku
Annu Mackovou v roce 1926. Restaurování se ujal Lukáš Hrinda z Trstěnic u Litomyšle. Foto: Pavel Muchka

Odborná správa sbírek

V oddělení rukopisů a starých tisků pokračovala katalogizace nových přírůstků i rekatalogizace starších fondů, především knihovny Eduarda Langera, Bohuslava Duška. Odborné zpracování rukopisného fondu probíhalo jednak formou kodikologických popisů připojených k digitálním kopiím v online portálu Manuscriptorium, jednak jejich tištěnou edicí v časopise Acta Musei Nationalis a zveřejněním zkrácené podoby katalogizačních záznamů v online katalogu oddělení. V oddělení knižní kultury se podařila dokončit katalogizace rozsáhlého přírůstku ilustrací, modelů a fotografií Petra Barče. Dále proběhla katalogizace přírůstku ex libris Václava Fialy či polygrafických strojů. Pokračovala katalogizace kramářských písní, modliteb, kupletů a šlágrů z pozůstalosti Rudolfa Hlavy. Došlo k finalizaci třídění rozsáhlé sbírky nakladatelských prospektů Václava Hory.