Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Rok 2021 byl také jako rok předcházející silně ovlivněn opatřeními, která byla vyhlášena s další vlnou pandemie koronaviru. Pracovníci Náprstkova muzea se snažili plnit dané úkoly střídavou pracovní dobou tak, aby se nepotkávali na pracovištích. Ne všechny činnosti ve sbírkové oblasti lze vykonávat z domova. Byl tím ale dán prostor pro zúročení badatelských poznatků a excerpt pro psaní textů o sbírkách do druhého dílu Dějin Náprstkova muzea. V podobě monografií byly odborně zpracovány tematické kolekce čínských šperků a asijského textilu. V roce 2021 jsme se soustředili na revize a kontroly podsbírek Náprstkův inventář, asijskou podsbírku a africký fond. Potřeba revizí vyplynula ze závěrů periodických povinných inventarizací. V případě Náprstkova inventáře také bohužel i s odchodem kurátorky Mileny Secké (14. 3. 2021 úmrtí), kterou na podzim nahradila Pavla Hubáčková. V africkém fondu vyplynuly značné evidenční nedostatky, které bylo nutno aktuálně řešit a také rozplánovat jejich odstranění na další roky. Revizní činnosti plynou ze závěrečných zjištění dle inventarizačních úkolů a snahou je dohledat a dát do pořádku zjištěné nedostatky před závěrečnou zprávu o celkové inventarizaci sbírek v roce 2022. V druhé půli roku došlo k podepsání převodní smlouvy afrického fondu z Národní galerie do Národního muzea a faktickému přestěhování předmětů. Na poli restaurátorském byly vytipovány předměty, které budou určeny pro stálou expozici. Péče o sbírky se také soustřeďovala na aktuální výběr předmětů do plánovaných výstav. Pracovnice oddělení péče o sbírky aktivně pracovaly na deinstalaci a následném ošetření před zpětným uložením předmětů z výstavy Sluneční králové, taktéž se podílely na přípravě a instalaci předmětů do výstavy Muzeum od sklepa po půdu. Na domácí půdě byly výstavně ošetřeny předměty vybrané pro výstavu Tváře války. Po celý rok se konaly zpravidla online schůzky k přípravě scénářů do stálých expozic. V části historické expozice byl pozměněn scénář, kde došlo k výrazným změnám právě na základě absence sbírkových předmětů k dějinám Náprstkovy rodiny.  Pracovní poměr ukončila Ludmila Škrabáková (kurátorka jihoamerického fondu) a nastoupila Tereza Melicharová, která se postupně seznamovala s evidencí, fotodokumentací a stavem fondu.  Obě nové kurátorky systematicky začaly revidovat stávající stav sbírkové evidence. Na základě rozhodnutí o ukončení nájmu v depozitáři Liběchov byl v druhé polovině roku přeorganizován depozitář nábytku, provedena kategorizace a roztřídění, zdokumentovány jednotlivé kusy nábytku.

Akviziční činnost

Náprstkovo muzeum získalo celkem 1 211 předmětů, z toho pouze jeden předmět koupí v hodnotě 100 000 Kč, 167 darem, 1 018 předmětů na základě smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu a 25 předmětů, které patří k tzv. starým sběrům. Jediným předmětem, který se s ohledem na finanční situaci podařilo Náprstkovu muzeu zakoupit, je vojenská přilba typu eboši kabuto, která patří k méně obvyklým typům helem, které se staly populární především v období Azuči-Momojama a době Edo. V japonské sbírce se nachází helmy běžného kulovitého typu, přilby atypického tvaru jsou vzácné (viz foto).

Mezi přírůstky roku 2021 patří dar souboru předmětů z pozůstalosti po PhDr. Haně Preinhalterové, který mapuje její opakované cesty do Indie, zvláště Bengálska, kam vzhledem ke své bengalistické specializaci a pedagogickému působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy často jezdila. Měla zde mnoho osobních vazeb, takže řadu předmětů obdržela darem, některé si sama pořídila na památku. Předměty jsou autentickým svědectvím o materiální kultuře období 2. poloviny 20. století.

Rozsahem největší byl převod z Národní galerie v Praze čítající 999 předmětů, zařazených do africké sbírky Náprstkova muzea, uskutečněný na základě již zmíněné dohody o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (viz fotografie jednoho z předmětů níže).

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Oddělení péče o sbírky Náprstkova muzea v roce 2021 ošetřilo celkem 2 387 sbírkových předmětů. Z toho bylo restaurováno 373 ks sbírkových předmětů a 2 014 ks sbírkových předmětů bylo konzervováno. Externě bylo zadáno k restaurování 47 sbírkových předmětů. Digitálně bylo zdokumentováno 5 747 ks sbírkových předmětů.

Oddělení péče o sbírky Náprstkova muzea se aktivně podílelo na realizování výstavního plánu Náprstkova muzea a spolupracovalo na přípravě výstav Muzeum od sklepa po půdu v Historické budově Národního muzea.

V návaznosti na interní grant Fenomén dřevořezů muša-e v díle Utagawy Kunijošiho byl zakoupen japonský papír určený k podlepování dřevořezů. Od počátku roku 2021 probíhá průběžná kontrola stavu japonských dřevořezů, konzervace a fotodokumentace.

Průběžně probíhala spektrometrická měření ve sbírkách Předního východu, Afriky a Číny.

Spolupracovalo se na plánování nových depozitářů a restaurátorských dílen Náprstkova muzea v Horních Počernicích a bylo řešeno ukládání nově získaných akvizic.

 

 

Panenka loutka Japonsko inv. č. 2.112 – restaurování proběhlo v oddělení péče o sbírky
Náprstkova muzea 
Japonská panenka (ningjó) v podobě malého chlapce. Jedná se o akvizici
z 19. století a ukázku staré japonské tradice dětských hraček s pohyblivými končetinami. 


Obraz – portrét Anny Náprstkové (Fingerhutové) inv.č. Np 1585 – externí zadání 
Portrétní olejomalba ženy středního věku v čepci. Jde o portrét Anny Fingerhutové,
matky Vojty Náprstka, z poloviny 19. století. Portrétů Anny Fingerhutové se nedochovalo
mnoho, zvláště z tohoto raného období. Jedná se o dílo neznámého autora, které
věnoval muzeu v r. 1951 František Jetel. Stav před restaurováním

Odborná správa sbírek

Podsbírka Náprstkův inventář

Dne 15. 3. 2021 nabyl účinnosti Příkaz ředitelky Náprstkova muzea č. 1/2021, kterým bylo uloženo splnit úkoly vyplývající ze závěrů Závěrečné zprávy o inventarizaci podsbírky 25 – jiná – Náprstkův inventář v inventarizačním cyklu 2015–2017.

Komise jmenovaná tímto příkazem provedla kompletní a podrobnou kontrolu všech sbírkových předmětů této podsbírky a údaje zjištěné při kontrole zaznamenala do evidenčních karet. Současně bylo informováno restaurátorské oddělení Náprstkova muzea, pokud komise zjistila nutnost restaurátorského zásahu.

Asijská podsbírka

Dne 1. 4. 2021 nabyl účinnosti Příkaz ředitelky Náprstkova muzea č. 2/2021, kterým byly stanoveny úkoly k vyrovnání Závěrečné zprávy inventarizace podsbírky 25-jiná, asijská, v inventarizačním cyklu 2003–2022. Jmenovaná komise ověřila a doplnila zjištění této Závěrečné zprávy.

Africký fond

Probíhala celková revize fondu.

Dokumentace sbírek

V roce 2021 bylo analogově zdokumentováno 284 a digitálně 437 sbírkových předmětů.