Centrálním knihovnickým pracovištěm Národního muzea je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory Národního muzea a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci Národního muzea Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativním rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny Národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole Činnost Knihovny Národního muzea. Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí také mimo Knihovnu Národního muzea do těch oddělení odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovnickou průpravou). Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu knihovních fondů v Národním muzeu, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů jednotlivých databází. Místa působení Knihovny Národního muzea jsou v Nové budově Národního muzea, Historické budově Národního muzea, Místodržitelském letohrádku v Praze 7 a terezínském depozitáři. Speciální operační rádius má oddělení zámeckých knihoven, které pečuje o správu fondů hradních a zámeckých knihoven v České republice.

Akvizice

V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy. Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace Ministerstva kultury ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny), zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou a nákupem z rozpočtu Národního muzea (odd. výměny). Dalším zdrojem byl nákup z grantů a dary – zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů.

Oddělení časopisů s právem povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 5 631 jednotek (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 4 739 titulů. Z toho 172 svazků (30 titulů) bylo zaevidováno ze starých a dosud nezapsaných fondů.

V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 600 000 Kč (knihy, periodika): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk — získáno 2 398 knih), 850 tisíc Kč z rozpočtu Národního muzea na odborné domácí a zejména zahraniční publikace (124 titulů českých periodik a 82 titulů zahraničních periodik, 48 knih). Nákup knih z rozpočtu Národního muzea byl z úsporných důvodů omezen – avšak množství knih kupovaných z grantových prostředků odborných oddělení Národního muzea bylo oproti minulým letům dokonce vyšší: 946 svazků.

Významnou podporu vědecké práce Národního muzea představuje přístup do 8 licencovaných databází v rámci konsorcia CzechELib, včetně možnosti vzdáleného přístupu pro celé Národní muzeum – na základě institucionálního přihlášení. Jde o elektronické informační zdroje jak citační a abstraktové, tak fulltextové – pro společenské a přírodní vědy. Velkým úspěchem bylo získání další databáze, o kterou jsme dlouhodobě usilovali: ScienceDirect Freedom Collection na rok 2022.

Mezinárodní výměna tištěných publikací Knihovny Národního muzea, i přes pokračující obecný trend ve vydávání odborné literatury – tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát (buď jako placený přístup, nebo stále častěji jako „Open Access“), má v akvizici své nezastupitelné místo: výměnou dochází na 300 titulů periodik a na 1 300 titulů knižních kontinuací, dále monografie. Toto postavení dokládají rovněž údaje o výměně publikací v rámci celého Národního muzea (vedle Knihovny Národního muzea též Náprstkovo muzeum, zoologické oddělení Národního muzea, entomologické oddělení Národního muzea, České muzeum hudby) — podrobně viz tabulka v kap. Věda a výzkum / Výměna publikací.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom v kapitole Činnost Knihovny Národního muzea. Konzervační a restaurátorská dílna Knihovny Národního muzea v roce 2020 sloužila především k práci s fondem sbírkovým a přípravě knih pro potřeby krátkodobých výstav i nových expozic. Celkem v ní bylo v roce 2021 konzervováno 84 knih a restaurováno 24 svazků z různých oddělení Národního muzea.

Objem preventivní ochrany knihovního fondu oddělení časopisů je dán velikostí přírůstku povinného výtisku, který je vzhledem k jeho charakteru (nesvázaná jednotlivá čísla periodik) nutno dále vybavit pro trvalé uložení. Celkem bylo odborně svázáno externí firmou 136 svazků periodik. Ochrannými obaly bylo opatřeno 2 972 svazků nově nabytých novin a časopisů.

Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu, která je prováděna vlastními silami souběžně s inventarizací.

Systematická péče o knihovní fond probíhá také v rámci knihoven Náprstkova muzea a Českého muzea hudby, knihy jsou čištěny, drobné opravy jsou prováděny ve vlastní restaurátorské dílně.

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny (KNM 1) ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny publikací (KNM7) pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 31 118 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 28 895 záznamů, přijato bylo 28 755 záznamů (z toho 24 662 záznamů se týkalo retrokonverze).

Oddělení časopisů zkatalogizovalo 7 245 svazků od 2 494 titulů, z toho bylo 422 svazků / 38 titulů staré zásoby, zbytek povinný výtisk. Z lístkového katalogu bylo v oddělení časopisů převedeno do elektronického katalogu 2 372 svazků / 88 titulů.

Oddělení zámeckých knihoven vytvořilo celkem 721 katalogizačních záznamů knih z těchto zámeckých knihoven: Lipník nad Bečvou (388 bibliografických jednotek), Jaroslavice (167 bibliografických jednotek), Strážnice (166 bibliografických jednotek).

Oddělení zámeckých knihoven zajistilo konverzi lokálních katalogů do elektronické podoby, celkem: 27 268 bibliografických jednotek.

Knihovna Náprstkova muzea katalogizovala samostatně svoje přírůstky (VaV, ostatní granty, nákup, výměna, dary), a kromě toho v programu VISK 5 již několikátým rokem pokračovala retrokatalogizace fondu 19. století z fondu historické knihovny Vojty Náprstka, a k tomu se přimykajících menších soukromých knihoven (Josefa Náprstková, Ferdinand Náprstek, F. M. Klácel). Všechny záznamy se posílaly do Souborného katalogu ČR. Statistiku odesílání a úspěšnosti uvádí následující tabulka:

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených knihovním zákonem.

Oddělení základní knihovny v prvním pololetí roku 2021 pracovalo na dokončení inventarizační kvóty z roku 2020 (protiepidemická opatření a stěhování převážné části fondů). V druhé polovině roku z důvodu další vlny pandemie bylo zrevidováno pouze 33 458 svazků, čímž byla kvóta pro rok 2021 (88 471 svazků) splněna jen ze 40 %.

Oddělení zámeckých knihoven provádělo plánované revize (celkem 64 853 svazků) v následujících zámeckých knihovnách: Bystřice pod Hostýnem (2 x 13 240 sv.), Bartošovice (20 sv.), Nová Horka (2 x 4 363 sv.), Letovice (5 276 sv.), Čechy pod Kosířem (5 037 sv.), Třebíč (744 sv.), Lešná (250 sv.), Sádek (318 sv.), Velké Březno (8 195 sv.), Kunín (3 431 sv.), Koloděje (1 978 sv.), Oselce (1 863 sv.), Vlčí Pole (2 535 sv.). Reinstalované knihovny (celkem 22 899 svazků): Bystřice pod Hostýnem (13 240 sv.), Bartošovice (20 sv.), Nová Horka (4 363 sv.), Letovice (5 276 sv.).

Revize monografií v Náprstkově muzeu probíhala i letos a navzdory pandemické situaci byla splněna počtem 10 163 svazků. Revidovaly se historické signatury v depozitáři v Liběchově a H. Počernicích, a to tyto: IX–X, XI–XXII, XLV, XLVI, XLVII A–E, CXXXVII, CXXXVIII, CXLI, CXLII, CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVIII.

Přehled projektů VISK 2021

Knihovna Národního muzea

VISK 5

Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Národního muzea – část česká, 14. etapa, 207 670,- Kč

Retrospektivní konverze lístkového katalogu kramářských tisků oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea – 1. etapa, 179 340,- Kč

VISK 6

Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea, 265 000,- Kč

VISK 7

Reformátování periodik Národního muzea – České slovo (pražské vydání), 248 382,75 Kč

Náprstkovo muzeum

VISK 5

Retrospektivní katalogizace lístkového katalogu Knihovny Náprstkova muzea – pokračování, 91 000,- Kč

VISK 7

Reformátování krajanských periodik Národního muzea – Náprstkova muzea, 288 000,- Kč

České muzeum hudby

VISK 5

Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby, 16. etapa / Úplná retrospektivní konverze katalogu hudebnin II, 12. část, 124 000,- Kč, do Souborného katalogu ČR posláno 2 234 záznamů, přijato 1 873 záznamů

Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby, 6. etapa, 103 200,- Kč do Souborného katalogu ČR posláno 1 215 záznamů, přijato 1 178 záznamů

Odbor digitalizace a informačních systémů

VISK 7

Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského – 2. etapa, 200 000,- Kč, v letech 2020 a 2021 byla sbírka kompletně zpracována v celkovém počtu cca 650 desek

Badatelský servis

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven Národního muzea, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole Péče o sbírkové fondy) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy byly zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM 3), oddělení zámeckých knihoven (KNM 4), oddělení služeb (KNM 6), které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny, Knihovny hudebně historického oddělení Českého muzea hudby (ČMH) a Knihovny Náprstkova muzea (NpM).

Oddělení služeb Knihovny Národního muzea zajišťovalo v uplynulém roce 2021 výpůjční služby, reproslužby a digitalizaci, bibliograficko-informační činnost, správu ISBN a rozesílání povinného výtisku. Současně se jeho zaměstnancům podařilo v roce 2021 nechat zrestaurovat externí firmou 146 svazků z příruční knihovny studovny v Historické budově Národního muzea.