Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Cílem sbírkotvorné činnosti Přírodovědeckého muzea je rozšiřování sbírkových fondů, jejich zhodnocování ve výzkumných projektech a neméně důležitou oblastí je také jejich prezentace formou expozic a výstav.

V roce 2021 bylo prioritním úkolem dokončování trvalých přírodovědeckých expozic a jejich zpřístupnění veřejnosti. V průběhu roku byly realizovány úpravy v Sálu meteoritů, byly instalovány předměty v expozicích Nerostné bohatství Čech a Sál luminiscence. Pro zoologickou expozici Zázraky evoluce vznikly pod odborným dohledem kurátorů originální modely obojživelníků a plazů a bylo dokončeno restaurování a instalace zoologických předmětů. Pro paleontologickou expozici Okna do pravěku byly dokončeny realistické modely od předních výtvarníků, byla instalována působivá dioramata a expozice byla před koncem roku zpřístupněna veřejnosti.


Maketa vitrín využívaná při přípravě
expozice Nerostného bohatství Čech


Práce při instalaci trvalé expozice Nerostné bohatství Čech
v Historické budově Národního muzea


Instalace předmětů v expozici Okna do pravěku (sál druhohor)


Výsledná podoba sálu prvohor v expozici Okna do pravěku
s dominantou velkého mořského členovce Acutiramus bohemicus


Stěhování šestimetrového modelu žraloka bílého
do expozice Zázraky evoluce v Historické budově Národního muzea


Dokončená vitrína o rozmanitosti ryb v expozici Zázraky evoluce

Akviziční činnost

Do podsbírek Přírodovědeckého muzea bylo v roce 2021 zařazeno 262 přírůstků zahrnujících celkem 132 768 předmětů. Důležitými zdroji přírůstků jsou vlastní sběry pracovníků Přírodovědeckého muzea z terénního výzkumu. Zajímavý materiál byl získán například při záchranném paleontologickém výzkumu na stavbě metra D na Pankráci, při stavbě dálnice D3 nebo při ichtyologickém výzkumu v Iráku. V roce 2021 byly sbírkové fondy obohaceny také mnoha významnými dary. Jednalo se o mineralogické ukázky z celého světa, vzorky holotypů minerálů, typové položky nově popisovaných druhů hub, rozsáhlé sbírky brouků z pozůstalosti R. Červenky a píďalek z pozůstalosti J. Procházky. Díky dotaci MK ČR ISO II C se podařilo vykoupit světově unikátní sbírku šištic a plodů nahosemenných rostlin. Dále byly realizovány nákupy modelů do dokončovaných expozic.


Práce v terénu – vyzvedávání zkřemenělého kmenu objeveného
v křídových uloženinách při budování dálnice D3 u Českých Budějovic


Dokonale vyvinutý krystal medově zbarveného barytu narůstající
na krystaly kalcitu z lokality Elk Creek, velikost vzorku 7 x 6 cm


Příprava nově vyrobeného modelu dinosaura Burianosaurus augustai
do paleontologické expozice Okna do pravěku


Ukázka ze sbírky píďalek z pozůstalosti J. Procházky


Tropičtí krasci rodu Chrysodema (Buprestidae: Chrysochroinae)
ze sbírky V. Kubáně


Tropičtí krasci rodu Chrysodema (Buprestidae: Chrysochroinae)
ze sbírky V. Kubáně


Ukázka ze sbírky plodů nahosemenných rostlin R. Businského

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Vedle pravidelné dezinsekce depozitářů Přírodovědeckého muzea byly preventivní ochrana a ošetření sbírek v roce 2021 zaměřeny především na dokončení konzervace, preparace a restaurování vybraných sbírkových předmětů do trvalých expozic. Mimoto byla preparována např. kolekce rodu Dianthus z generálního herbáře obsahující cca 4 500 položek, restaurovány byly tekutinové preparáty v antropologické sbírce patologických změn, průběžně byly konzervovány a preparovány nové sběry. Celkem bylo takto ošetřeno přes 64 tisíc sbírkových kusů.


Zrestaurovaný exponát želvy kožatky velké do expozice Zázraky evoluce


Ukázka nově restaurované herbářové položky
hvozdíku Dianthus sternbergii

Odborná správa sbírek

Přírodovědecké muzeum Národního muzea spravuje celkem dvanáct podsbírek, do kterých bylo nově zapsáno 262 položek chronologické evidence a 2 102 položek systematické evidence. V paleontologické podsbírce byly digitalizovány evidenční karty druhého stupně evidence. Podle stanoveného harmonogramu probíhala v podsbírkách inventarizace I. a II. cyklu. Pokračovala hloubková kontrola mineralogické podsbírky a detailní revize podsbírky broušených drahých kamenů. V mykologické podsbírce byl revidován fond askomycetů, v entomologické podsbírce probíhá reorganizace sbírkového fondu a uspořádávání sbírek do nových entomologických krabic. Formou zápůjček sbírkových předmětů se Přírodovědecké muzeum podílí na výstavních projektech, např. byly zapůjčeny obrazy pro výstavu obrazů Zdeňka Buriana – Za dinosaury a dobrodružstvím ve Zlíně.


Zařazování nových přírůstků a uspořádávání sbírky drabčíkovitých
brouků (Coleoptera: Staphylinidae) do nových krabic s Unit systémem

Dokumentace sbírek

V rámci přípravy trvalých expozic byla dokumentace sbírek v roce 2021 soustředěna především na podrobnou digitální fotodokumentaci vybraných sbírkových předmětů. V mykologické podsbírce pak byla zahájena digitalizace etiket u herbářových položek hub a byl digitalizován celý fond chorošovitých hub (téměř 30 000 položek) a v botanické podsbírce byl digitalizován sbírkový materiál rodu Dianthus. V rámci výzkumných projektů pokračovala také digitalizace typového materiálu hmyzu.


Příklad detailní digitální fotodokumentace předmětů podsbírky broušených
drahých kamenů, celkový pohled a inkluze ve vzorku broušeného turmalínu – verdelitu


Fotodokumentace typového materiálu vrubounovitých brouků
(holotyp Phanaeus frankenbergeri Balthasar)