Expozice

Člověk – nástroj – hudba 

Období uzavření muzeí a galerií v první polovině roku 2021 bylo využito k dokončení obnovy značení stálé expozice hudebních nástrojů a návštěvnických prostor Českého muzea hudby. Prezentace sbírkových předmětů po dobu uzavření nadále pokračovala především prostřednictvím sociálních sítí. Ve druhé polovině roku, kdy byla expozice znovu otevřena, byly postupně uvedeny do provozu také interaktivní prvky, kterými byla stálá expozice obohacena v roce 2020. Nové interaktivity zaznamenaly kladné ohlasy, a to zejména u školních skupin.

Během uzavření muzea se soustředila tvůrčí skupina Českého muzea hudby na přípravu koncepce rozšíření stálé expozice. Byl odevzdán návrh, libreto s prezentací. Základním cílem rozšíření stálé expozice je prohloubit téma současné expozice (Člověk – nástroj – hudba) o další rozměr a věnovat se spojení člověka, zvuku a hudby jako nositelky emocí. Rozšíření stálé expozice spojuje jednotlivé segmenty budovy ČMH v Karmelitské ulici (části expozice, koncertní a konferenční sál, střednědobé i krátkodobé výstavy) v jeden smysluplný celek. V rozšířené expozici ve druhém patře bude dán hlavní prostor Člověku – zvuku – emoci, v prvním patře hudebním nástrojům a v přízemí zejména střednědobým výstavám a živé hudbě (koncerty, workshopy).

I v roce 2021 připomnělo České muzeum hudby výběr z nejvýznamnějších hudebních výročí prostřednictvím krátkodobých výstavek umístěných ve stálé expozici. Dramaturgie výstavek nabídla pohled do rozmanitých hudebních oblastí od hudby Jiřího Suchého a R. A. Dvorského přes Františka Škroupa až po svatou Ludmilu. Právě výstavka věnovaná svaté Ludmile byla v souvislosti s jubilejním výročím zařazena mezi doprovodné programy projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Výstavky v rámci expozice: Osobnosti – výročí – zajímavosti


Výstavka Rudolf Antonín Dvorský (1899 - 1966)

Výstavy

Hudební zvěřinec

16. 10. 2020 – 31. 12. 2022

Nová výstava Hudební zvěřinec, která byla pro veřejnost otevřena 3. 12. 2020, zůstala z důvodu nepříznivé epidemické situace po dobu téměř celé první poloviny roku 2021 uzavřena. Po celou dobu uzavření prezentovalo České muzeum hudby jednotlivé vitríny či předměty prostřednictvím sociálních sítí. V rámci on-line prezentace byla zveřejněna videa ze série Jednohubky, která představují vybrané předměty z výstavy.

Od svého znovuotevření se těšila četné návštěvnosti, a to zejména z řad školních a vzdělávacích skupin. Kromě samostatných návštěv se zájmu těšily také komentované prohlídky s autorkami výstavy a lektorované programy. Návštěvníci všech věkových kategorií oceňují nejen atraktivní téma, ale také samotné provedení výstavy nabízející množství poslechových bodů a interaktivních prvků. V rámci doprovodných programů k výstavě se v odpoledních termínech uskutečnily autorské komentované prohlídky pro veřejnost, na které České muzeum hudby v příštím roce naváže dalšími doprovodnými programy. 


Výstava Hudební zvěřinec

Doprovodné programy

Doprovodné programy pro školní skupiny se v prvním pololetí roku 2021 vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nemohly konat. O to větší zájem o ně školní a vzdělávací skupiny projevily po opětovném otevření muzeí a galerií. Stálou nabídku doprovodných programů k expozici Člověk – nástroj – hudba doplnily doprovodné programy k nové výstavě Hudební zvěřinec.

Lektorovaných programů se v roce 2021 zúčastnilo celkem 82 školních či vzdělávacích skupin o více než 1 600 žácích. Pro velký zájem České muzeum hudby i nadále pracuje na vytváření nových možností a náplní doprovodných programů, aby obsáhlo širší cílovou skupinu. Na konci roku 2021 tak byly ve spolupráci s Prague Quiet Music Collective vypsány termíny nového doprovodného programu Přelaďte uši zaměřeného na mikrointervalovou hudbu pro věkovou skupinu 12–18 let.


Upoutávka k hudebně-pohybovému programu Labuťátka

Komentované prohlídky

V roce 2021 se uskutečnilo více než 40 komentovaných prohlídek aktuálních i stálých výstav pro široké spektrum návštěvníků. V době uzavření muzeí a galerií proběhla ve spolupráci se střediskem pro seniory Právě teď! o. p. s. on-line komentovaná prohlídka výstavy Hudební zvěřinec, která sklidila velmi pozitivní ohlasy a otevřela nové možnosti budoucí spolupráce. Ve druhé polovině roku 2021 byly také zahájeny pravidelné autorské komentované prohlídky výstavy pro veřejnost s frekvencí jednou za měsíc.

Na konci srpna (30.–31. 8. 2021) proběhla speciální komentovaná prohlídka stálé expozice pro skupinu profesionálních houslařů z Moravy (Sdružení houslařských dílen a řezbářů). Prohlídka byla zaměřena na strunné smyčcové nástroje a na restaurátorskou praxi týkající se těchto nástrojů. Součástí prohlídky byl i workshop v restaurátorské dílně Oddělení hudebních nástrojů.

Na začátku listopadu se konala komentovaná prohlídka výstavy Slavní čeští skladatelé pro účastníky odborného workshopu Dvořák a opera / Dvořák and opera, který proběhl ve dnech 4. a 5. listopadu v Českém muzeu hudby. V prosinci pak autorky provedly výstavou kurátory Lobkowiczkých sbírek a představitele rodiny Lobkowiczů, neboť s nimi Národní muzeum spolupracuje při přípravách nové expozice v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

Přednášky

Ve spolupráci s Právě teď! o. p. s. uspořádalo České muzeum hudby v první polovině roku také dvě on-line přednášky, a to Baroko na vlastní kůži vycházející ze stálé expozice a Po stopách historických zvukových nahrávek od Jubilejní zemské výstavy až po rok 1946 věnovanou zvukovým nosičům ze sbírek Českého muzea hudby. Sbírkové předměty z fonotéky Českého muzea hudby byly v uplynulém roce také bohatě prezentovány projektovým týmem Nového fonografu, a to zejména v rámci cyklu poslechových pořadů Voscovek a Wherrick volají Prahu!, kterými Nový fonograf plynule navázal na jejich on-line podobu a stejnojmennou panelovou výstavu.

Akce

Stejně jako konání ostatních aktivit byla organizace koncertů v prvním pololetí roku 2021 výrazně omezena.

V rámci doprovodných programů k výstavě Slavní čeští skladatelé zrealizovalo České muzeum hudby sérii komorních on-line koncertů věnovaných nejznámějším komorním dílům těchto slavných skladatelů.


On-line koncert Martinu quartet

Dále České muzeum hudby navázalo na pořádání tradičních akcí např. na festival Flašinet žije!. Navzdory přetrvávajícím nepříznivým podmínkám se festivalu zúčastnili i zahraniční flašinetáři z Francie, největší návštěvnost zaznamenalo odpolední venkovní vystoupení na Kampě.


Flašinet žije! 2021, odpolední improvizované vystoupení na Kampě

Se začátkem koncertní sezóny proběhly také další koncerty díky dlouhodobé spolupráci s Komorním orchestrem Pražské konzervatoře a Smyčcovým orchestrem Nadačního fondu Harmonie. Nově byla navázána spolupráce se studentkami Akademie múzických umění v Praze Terézií Hledíkovou a Kateřinou Žákovou, které vystoupily za doprovodu klavíristy Marka Kozáka.


Smyčcový orchestr Nadačního fondu Harmonie, koncert Hudba z filmů a pohádek

 

České muzeum hudby se podílelo na dvou výjimečných hudebních projektech. Ve spolupráci s Národním divadlem proběhly v říjnu v Českém muzeu hudby dva komorní koncerty v rámci festivalu Zemlinsky 150 spadající pod projekt Musica non grata. V prosinci podpořilo České muzeum hudby první ročník festivalu soudobé hudby Prague Quiet Music Festival, jehož středobodem bylo šestinotónové harmonium ze sbírek Českého muzea hudby. Posluchači a hudební příznivci tak měli jedinečnou příležitost poslechnout si tento ojedinělý nástroj naživo.

Na podzim se podařilo obnovit spolupráci s Jazzovou sekcí 71–89 a uskutečnit večer a křest knihy Vladimíra Kouřila.

V rámci aktivit Metodického centra připravilo České muzeum hudby dvoudenní odbornou konferenci týkající se problematiky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (16.–17. 6. 2021). Konference se setkala s velkým zájmem aktivních i pasivních účastníků (vzhledem k platným vládním opatřením v době konání konference byla kapacita akce omezena, proto byl vydán elektronický sborník s příspěvky z konference pro ty zájemce, kteří se akce nemohli osobně zúčastnit – viz https://mcmi.cz/konference-mcmi). Součástí konference byla i prohlídka restaurátorských dílen Českého muzea hudby a prezentace aktuálně probíhajících projektů.


Prohlídka restaurátorských dílen