Jak vypadá tradiční život sibiřských pastevců? A jak se lidé naučili přizpůsobovat tuhým zimám a horkým létům? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na lektorovaném programu Jak se žije na Sibiři, který žákům nejdříve představí podnebí a přírodní bohatství této krajiny. Seznámí je s rostlinnou a zvířecí říší a prostřednictvím muzejních exponátů představí tradiční oděvy a předměty denní potřeby místních kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel z jihosibiřské republiky Tuva. Důraz bude kladen nejen na přírodu, zvířata, každodenní život, ale také na duchovní a magické rituály obyvatel Sibiře.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail julie.machatova@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, řemesla, biomy, každodenní život

Výstupy žák: má představu o místní přírodě a podnebí; dokáže rozeznat tajgu od tundry; ví, kde se nachází Sibiř; zná místní řemesla; dokáže charakterizovat šamanismus a magii


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma