V roce 1865 zde byl například založen první ženský vzdělávací spolek – Americký klub dam.

Cílenost: SŠ, VŠ

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Geografie, Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: knihy, společnost, historie, tradice, vzdělání

Výstupy žák: se seznámí s funkcí a obsahem knihovny a s historicko-společenskými okolnostmi a souvislostmi jejího vzniku a působení


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma