Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Melanésie, Mikronésie, Polynésie, cestování, svět, umění, kultura, lidé

Výstupy žák: Ví, kde leží Austrálie a ostrovy Oceánie, zná místní tradice, duchovní kulturu a umění a chápe rozmanitost různých kultur.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma