Přednášky je možné doplnit i o praktické ukázky některých používaných výtvarných technik.
 
Přednášky a workshopy vede Helena Heroldová, kurátorka sbírek Číny a lamaismu v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Dějiny odívání v Číně

Přednáška nabízí přehled dějin odívání v Číně od starověku po 20. století. Pozornost je věnová­na nejen typům oděvů, materiálů a symbolice dekorů, ale i sociální roli oděvu v čínské společno­sti. Na požádání je možné uzpůsobit formu prezentace dle konkrétních požadavků zájemců (např. důraz na střihy a dekory pro studenty výtvarných a textilních škol, či naopak historický přehled pro širokou veřejnost). 


Čínská výšivka

Přednáška nabízí pohled na dějiny čínské výšivky, která byla typickým zdobným a symbolickým prvkem čínského oděvu. Budou probrány techniky výšivky a symbolika motivů. Na požádání je možné uzpůsobit formu prezentace dle konkrétních požadavků zájemců (např. workshop, při němž posluchači pod vedením budou vypracovávat výšivku v čínském stylu).
Současní čínští oděvní návrháři
Přednáška nabízí historický přehled odívání v Číně ve 20. století. Zejména se soustředí na vývoj posledních 20 let v Číně a trendy čínských návrhářů ve světě. Upozorní na prolínání západních a čínských stylů odívání.


Jak se oblékaly čínské císařovny

Přednáška populární přístupnou formou seznámí s životem aristokracie a císařského dvora v historické Číně. Upozorní na roli žen v tradiční společnosti. Na příkladu bohatých oděvů ukáže na životní styl dvorské společnosti.
Proměny životního stylu v Číně ve 20. století
Přednáška mapuje změny v životním stylu městských obyvatel během 20. století. Na příkla­du kosmopolitní velkoměstské Šanghaje se zaměříme na 30. a 60. léta a dále na konec 20. století. Změny v životním stylu si ukážeme především na vývoji oděvu, avšak též na způso­bech trávení volného času, organizaci pracovního dne a vybavení domácností. 


Cílenost: SŠ, VŠ

Délka: 60–90 min

Objednávky: helena.heroldova@nm.cz

Vzdělávací obor: Geografie, Dějepis, Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Výstupy žák: se seznámí se základními druhy oděvu, materiálu a technik zpracování, příslušnou symbolikou, his­torickými a společenskými souvislostmi a vlivem současných trendů a stylů


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma