Národní muzeum (České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany) ve spolupráci s Katedrou muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci pořádá konferenci na téma Bedřich Smetana a národní uvědomění.

Na rok 2024 připadá 200. výročí narození Bedřicha Smetany, jehož umělecký odkaz patří k pilířům českého kulturního dědictví. Smetana významně spoluutvářel vědomí české národní identity a přispěl k formování ideje samostatného českého státu vedoucí až ke vzniku Československa. Svou tvorbou a dalšími rozmanitými činnostmi se podílel na rozvoji české kultury, která byla významnou součástí národně emancipačního procesu.

K aktivní participaci na konferenci zveme všechny badatele, které spojuje nejen zájem o Bedřicha Smetanu, ale i o výzkum hudební kultury v českých zemích, a kteří se zamýšlejí nad přesahem pojmu národního uvědomění do současnosti.

Bedřich Smetana byl významným představitelem umělecké generace, která usilovala o vznik moderní národní kultury a o její propojení s kulturou evropskou. Obecněji formulujeme tematické okruhy konference s časovým zaměřením na období 1848–1948, které však může být překračováno:

Jakými prostředky docházelo k posílení národní identity, jaké strategie volili umělci k národnímu sebevyjádření? Kdy, proč a jakým způsobem se ve výtvarné, literární i hudební oblasti umělci snažili o zpřístupnění špičkových evropských děl domácímu publiku (parafráze – adaptace – překlad apod.)? Jak se výtvarníci, literáti, dramatici a skladatelé snažili svou tvorbu za použití původních českých námětů postavit na roveň evropské kultury a tím reprezentovat českou kulturu ve světě?

Smetanovo výročí vybízí k uvažování nad tématy spojenými s kulturní emancipací moderních národů nejen v souvislosti s jeho osobností a dílem, ale i v širším dobovém kontextu a s přesahem do následujících období (do současnosti). Samotné okolnosti provádění a recepce Smetanova díla měly a mají značně široký společenský dosah, proto této problematice chceme věnovat zaslouženou pozornost. Uvítáme příspěvky, které se zaměří na Smetanovo dílo v klíčových momentech českých i československých dějin.

Formát konference
20 minut prezentace + 10 minut diskuse
jednací jazyky: čeština, angličtina

Příspěvky budou publikovány v tematickém čísle časopisu Musicologica Olomucensia, viz http://musicologicaolomucensia.upol.cz/  

Návrhy svých příspěvků zasílejte na adresy sandra.bergmannova@nm.cz a jiri.kopecky@upol.cz do 31. 12. 2023. Vyrozumění o přijetí bude rozesláno do 30. 1. 2024. Přiložte prosím: abstrakt v rozsahu maximálně 250 slov (ideálně ve formátu Word), životopis v rozsahu maximálně 150 slov, kontaktní údaje včetně případné institucionální afiliace a technologické požadavky.

Konferenční poplatek 500 Kč. Ubytování, dopravu a stravu si hradí účastníci sami. V případě zájmu zajistí organizátoři pro účastníky ubytování u svých partnerů.

Organizátor zajišťuje doprovodný kulturní program a občerstvení na místě konference.

Předsedající výbor: Sandra Bergmannová, Jiří Kopecký
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzeum-bedricha-smetany  
https://muzikologie.upol.cz/

Organizační výbor: Olga Mojžíšová, Marek Pechač, Kateřina Viktorová