Společnost Bedřicha Smetany

Samostatná sekce Společnosti Národního muzea. Více informací ZDE.

Sbírky

Smetanovo muzeum spravuje rovněž rozsáhlé sbírkové fondy, jejichž základem je Smetanova pozůstalost zakoupená v roce 1928. Kromě ní jsou to rozsáhlé ikonografické sbírky, notový archiv, tisková dokumentace, knihovna a fonotéka, které dokumentují nejen Smetanův život a tvorbu, ale i jeho dobu a šíření a recepci jeho děl.

Bedřich Smetana (1824–1884) Expozice

Bedřich Smetana (1824–1884)

Expozice Muzeum Bedřicha Smetany
Poznejte život a dílo mistra, zakladatele české národní hudby, Bedřicha…

Muzeum Bedřicha Smetany spravuje téměř kompletní fond pramenů k životu a tvorbě skladatele a dále rozsáhlé sbírkové fondy dokumentující jeho dobu a zejména provozování a recepci jeho děl od 19. století do současnosti u nás i v zahraničí. Výzkumná činnost muzea tak byla vždy orientována primárně na výzkum a zpřístupňování smetanovských pramenů. Jedná se o rozsáhlé dlouhodobé projekty zaměřené na edice pramenů, ale také o drobnější výzkumné projekty na konkrétní dílčí témata prezentovaná formou knižních publikací či studií v odborných časopisech. V minulosti se muzeum významně podílelo na realizaci souborných kritických edicí Smetanových děl (Studijní vydání děl Bedřicha Smetany, I–XV, 1940–1977; Klavírní dílo Bedřicha Smetany, 1–5, 1944–1973, 1980–1981).

V současnosti je stěžejním projektem souborná kritická edice Smetanovy korespondence, která navázala na předchozí výzkumný projekt Národního muzea (MK 00002327202) Osobnosti české vědy a kultury. V jeho rámci proběhly rozsáhlé přípravné práce k edici v oblasti heuristiky, transkripce a databázové evidence veškerých shromážděných dat k jednotlivým dopisům a jejich obsahu a výsledkem byl také katalog veškeré tehdy známé Smetanovy korespondence. První svazek kritické edice obsahující korespondenci z let 1840–1862 byl realizován v letech 2014–2016 za podpory Grantové agentury ČR (č. 14-22997S). V současné době probíhá příprava 2. svazku edice, který by měl být vydán v r. 2019 (GA ČR č. 18-20361S). Rovněž projekty Muzea Bedřicha Smetany pro následující roky jsou zaměřeny na průzkum a prezentaci pramenů. Jednak na nenotové rukopisy B. Smetany, zejména na jeho deníky, jednak na ikonografické sbírky Smetanova muzea a naplánováno je také vytvoření specializované textově-obrazové databáze prezentující život a dílo Bedřicha Smetany na základě nejnovějšího výzkumu.

Muzeum Bedřicha Smetany sídlí na vltavském břehu v těsné blízkosti Karlova mostu v budově bývalé Staroměstské vodárny postavené 1883–1884 podle plánů architekta Antonína Wiehla na místě, kde původně stávaly staroměstské mlýny. Její architektonickou kompozici umocňuje bohatá sgrafitová výzdoba podle návrhů Josefa Ženíška a Mikoláše Alše. Díky tomu patří budova k nejkrásnějším novorenesančním stavbám v Praze.

Muzeum bylo založeno v roce 1926 Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze (od roku 1931 Společnost Bedřicha Smetany). Od počátku své existence systematicky shromažďuje rozsáhlé sbírkové fondy dokumentující nejen život a dílo Bedřicha Smetany, ale i jeho dobu a osudy jeho děl doma i v cizině od 19. století do současnosti. Sbírky byly zpočátku uloženy v Ústavu pro hudební vědu Karlovy univerzity, neboť budovu, v níž sídlí dodnes, získalo až v roce 1935. Veřejnosti bylo Smetanovo muzeum zpřístupněno 12. května 1936 slavnostním otevřením stálé expozice za přítomnosti tehdejšího československého prezidenta dr. Edvarda Beneše.

Správu vedla Společnost Bedřicha Smetany, v roce 1952 se muzeum stalo samostatnou státní institucí. V letech 1958–1975 bylo pod správou Památníku národního písemnictví a od roku 1976 přešlo jako součást nově vzniklého Muzea české hudby do svazku Národního muzea. Původní expozici vystřídala v roce 1964 nová instalace, současná expozice byla otevřena v roce 1998. V roce 1950 převzalo muzeum do správy i myslivnu v Jabkenicích, kde již v roce 1937 pomohlo vybudovat Smetanův památník. Tamní expozice následovaly v letech 1950, 1964 a 2003.

Vedle sbírkotvorné činnosti se Muzeum Bedřicha Smetany věnuje prezentaci výsledků své práce na veřejnosti, zviditelnění osobnosti skladatele a zejména otevření se široké společnosti všech věkových kategorií bohatými doprovodnými programy (koncerty, besedy, workshopy a dílny pro děti).

Současná, v pořadí třetí stálá expozice muzea byla zpřístupněna v roce 1998 (autoři: Olga Mojžíšová, Marta Ottlová – odborný scénář, Petr Fuchs – architektonické a výtvarné řešení). Obsah expozice zachovává klasickou monografickou podobu, koncentrovanou na život a dílo zakladatele české národní hudby, výtvarné řešení je veskrze netradiční.

Prostory jsou tematicky i architektonicky rozčleněny do tří částí:

  • Zelený sál je věnován Smetanovu dětství, studiím, uměleckým začátkům v Praze 1. poloviny 19. století a jeho pětiletému působení v Göteborgu ve Švédsku a koncertním cestá do Německa a Holandska.
  • Modrý sál zachycuje Smetanovy aktivity v letech 1862–1874, jimiž se významně podílel na budování pražského hudebního života (např. činnost v Hlaholu, Umělecké besedě aj., rozvoj filharmonických koncertů, působení v čele opery Prozatímního divadla).
  • V růžovém sále je pojednáno poslední období Smetanova života, kdy po ohluchnutí žil a tvořil mimo Prahu. Smetanovým stěžejním dílům jsou věnovány „partitury“ s dokumenty k jejich vzniku a osudům, umístěné na zvláštních notových pultech, které je možné si od dirigentského pultu pomocí speciální taktovky ozvučit ukázkami ze Smetanovy tvorby podle vlastního výběru návštěvníka.

Expozice zahrnuje kopie Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, dobových vyobrazení aj. V originálech jsou tu portréty Smetany a dalších členů rodiny, klavír ze Smetanova majetku, některé jeho osobní památky a čestné dary od ctitelů.

Muzeum pravidelně pořádá i tematické výstavy, které stálou expozici doplňují a oživují o další smetanovská témata.

Pracovníci oddělení

Vedoucí Muzea Bedřicha Smetany, muzikoložka, kurátorka
E-mail: sandra.bergmannova@nm.cz Tel.: 222 221 515
Ehlová Hana, Mgr., DiS.
Muzikoložka, kurátorka fondu tiskové dokumentace
E-mail: hana.ehlova@nm.cz Tel.: 222 221 325
Kurátorka fondu Smetana, vědecká pracovnice
E-mail: olga.mojzisova@nm.cz Tel.: 222 221 325
Kurátorka sbírek: fotografické, výtvarné a trojrozměrných předmětů
E-mail: jana.plecita@nm.cz Tel.: 222 221 514
Kurátorka fondu scénografie a fondu nenotových rukopisů a tisků
E-mail: katerina.viktorova@nm.cz Tel.: 222 220 082