Oddělení provádí (ve smyslu zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), veškeré činnosti zajišťující péči o sbírky uložené v Českém muzeu hudby.

Oddělení správy, evidence a péče o sbírky metodicky usměrňuje a koordinuje tvorbu, správu a akvizice sbírek Českého muzea hudby. Nedílnou součástí činnosti tohoto oddělení je také zajišťování průběžné komunikace s registrem CES Ministerstva Kultury České republiky a provádění aktualizace údajů o sbírkách ČMH v tomto registru. Oddělení koordinuje zpracování sbírek a prezentaci katalogů on-line. Stanovuje cíle a postupy obrazové digitalizace sbírek a zajišťuje provoz digitalizačního pracoviště.

Ve spolupráci s odbornými odděleními zajišťuje agendu zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a poskytování práva k užití obrazové dokumentace ke sbírkám ČMH pro odborné a vědecké účely.

Oddělení zajišťuje jednotnou metodiku a společný postup ČMH v oblasti inventarizace sbírek.

Systematicky řeší veškeré potřeby související s péčí a ochranou sbírkových předmětů ČMH, včetně jejich vhodného uložení, preventivní péče a fyzické konzervace a restaurování. Součástí oddělení je dílna na restaurování sbírkových předmětů na papírovém nosiči.

Společně s kurátory sbírek oddělení spolupracuje na realizaci výstav pořádaných ČMH a podílí se vědecké činnosti Národního muzea.

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení
E-mail: eva.paulova@nm.cz Tel.: 257 257 783
Vedoucí restaurátorské dílny, restaurátorka papíru
E-mail: jana.benova@nm.cz Tel.: 224 497 742
Restaurátorka papíru
E-mail: johana.mala@nm.cz Tel.: 224 497 742
Kurátorka a dokumentátorka
E-mail: olga.vit@nm.cz Tel.: 224 497 755