Cílem projektu je zpracování vývoje české moderní parlamentní kultury s využitím metod a nástrojů digital humanities a jeho prezentace široké veřejnosti. Záběr projektu je mezi lety 1848 až 1992 a jde především o vytvoření podrobného přehledu zvolených poslanců – zákonodárců. Projekt obecně usiluje nejen o zpracování důležitého a u nás zatím opomíjeného tématu (neexistuje souhrnné zpracování dějin českého parlamentarismu), ale i o jeho prezentaci široké veřejnosti, a zejména o zdůraznění důležitosti parlamentarismu a parlamentní demokracie.
Předkládaný projekt se zabývá výzkumem a prezentací vývoje parlamentní kultury v českých zemích a v Československu v období moderních a soudobých dějin. Hlavními řešenými problémy jsou: 1) zahájení výzkumu českého parlamentarismu a parlamentní kultury inovativními metodami z oblasti digital humanities (tj. konkrétně formou vytvoření trvalé datové platformy využitelné pro udržitelnost projektu a další výzkum; 2) a na základě této databáze vytvoření odborné mapy dokumentující vývoj a charakter české parlamentní kultury); 3) prezentace výsledků tohoto výzkumu formou výstavy (včetně kritického katalogu výstavy), a tedy i popularizace parlamentarismu a jeho principů široké veřejnosti (edukativní význam); 4) publikace syntetického knižního zpracování vývoje moderního českého parlamentarismu a parlamentní kultury (a dalších dvou specializovaných monografií, resp. několika odborných časopiseckých studií apod.); 5) uspořádání mezinárodní konference věnované problematice moderního parlamentarismu. Na této části projektu budou spolupracovat přední čeští i zahraniční odborníci (např. J. Malíř, W. D. Godsey, V. Doubek, L. Velek, P. Maťa, J. Rychlík), kteří se problematikou dlouhodobě zabývají a publikovali k tématu četné odborné studie.

Název projektu: Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu
Identifikační kód: DG18P02OVV025
Období: 2018–2022
Poskytovatel: NAKI II. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Další účastníci projektu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. (PhDr. Luboš Velek, Ph.D.), Ústav pro studium totalitních režimů (Mgr. Ondřej Matějka)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Dílčí cíle a výstupy v tomto projektu jsou: 1) Vytvoření elektronické a veřejně přístupné databáze všech volených (a kooptovaných) parlamentních zastupitelů (poslanců i senátorů) na našem území v letech 1848 až 1992; 2) Na základě této databáze vznikne specializovaná mapa analyzující na základě statistických a prosopografických metod formování moderního parlamentarismu a parlamentní kultury na našem území. Na základě komparace dat (s okolními zeměmi, resp. se zastupiteli národních menšin na českém území) se podaří charakterizovat národní, resp. regionální specifika české parlamentní kultury. Rovněž bude umožněno zkonstruovat obraz ideálního parlamentního zastupitele; 3) Tyto a další výsledky výzkumu budou prezentovány široké veřejnosti formou výstavy (a kritického katalogu) prezentující osm století vývoje českého parlamentarismu (včetně stavovských sněmů středověku a raného novověku) s důrazem na období moderních a soudobých dějin; 4) Dále se bude jednat o dokumentaci vývoje české parlamentní kultury formou odborné monografie (syntetického charakteru), která přístupnou formou a s účastí předních odborníků nabídne široké veřejnosti obraz vývoje českého parlamentarismu a parlamentní kultury. V souvislosti s touto publikací vznikne i řada odborných časopiseckých studií, dvě další kolektivní monografie a bude uspořádána mezinárodní konference.

Fotoalbum