Na základě fosilií lze nejen dokumentovat rozmanitost života a jeho spletité cesty vývoje v geologické minulosti, rekonstruovat nejrůznější typy prostředí ve vztahu k organismům, které je obývaly, shromažďovat poznatky o jejich různých životních projevech, rekonstruovat změny v rozložení pevnin a oceánů, které se odrážejí ve změnách geografického rozšíření organismů, ale i sledovat změny klimatických podmínek v různých částech světa.

S pomocí fosilií lze jednoduše a s velkou přesností určovat také relativní stáří hornin, skládajících zemskou kůru.

Odlitek lebky dravého dinosaura rodu Tarbosaurus

Odlitek lebky dravého dinosaura rodu Tarbosaurus. Nález pochází z mongolské pouště Gobi z 60. let 20. století, kdy tam působila společná polsko - mongolská paleontologická expedice.

Dnešní paleontologie je mnohem komplexnější vědou než tomu bylo v jejích počátcích a zahrnuje další obory, jakými jsou např. biostratigrafie, paleoekologie, paleogeografie, paleoklimatologie. Muzejní odborní pracovníci se dnes podílejí na mnoha vědeckých úkolech, řešených často v úzké spolupráci s dalšími paleontology z našich i zahraničních vědeckých ústavů.

Způsob, jakým je dnes materiál v muzeích shromažďován, má jiný ráz a vyžaduje daleko preciznější dokumentaci než dříve. Významnou činností muzejních paleontologů jsou záchranné sběry na příležitostných lokalitách a v činných lomech. Daleko méně prostředků než dříve je však vynakládáno k získávání důležitého materiálu ze zahraničí a k nákupům sbírek. Přesto i dnes rozšiřuje muzeum sbírky o velmi cenné exempláře, díky velkorysým darům svých spolupracovníků.

Mnohem větší nároky se v posledních letech kladou na preparaci fosilií, která předchází jejich vědeckému zhodnocení, využívajícímu moderní přístrojové techniky. Jen tak lze úspěšně pokračovat v doplňování mozaiky našich znalostí o biologické i geologické historii naší planety.