Paleontologická sbírka

Paleontologická sbírka představuje největší sbírku fosilií v zemi a jednu z největších v Evropě.…

Důležitou součástí odborné práce kurátorů paleontologického oddělení je jejich vědecká činnost, která zahrnuje nejen studium sbírkových předmětů, ale také terénní výzkumy (oboje jak v ČR tak zahraničí). V rámci paleontologického oddělení je v současnosti prováděn výzkum fosilní bezobratlých, obratlovců i rostlin. Výzkumy jsou dnes obvykle prováděny ve spolupráci se specialisty z renomovaných vědeckých pracovišť v ČR i zahraničí.

Tradičním oborem výzkumu je studium bezobratlých spodního paleozoika. Dlouhodobě se zaměřujeme zejména na studium jejich taxonomie, fylogeneze a ontogeneze.  Pozornost je dále věnována druhohorním bezobratlým české křídové pánve, kdy je navíc kladen důraz na všestrannou dokumentaci a zhodnocení celých fosilních společenstev a paleoprostředí.  V rámci studia fosilních obratlovců se v současnosti zaměřujeme především na výzkum obratlovců křídy a savce pozdního kenozoika.  Paleobotanický výzkum se zaměřujeme na české a evropské flóry prvohor a druhohor. Výsledkem výzkumu projektu zaměřeného na nejstarší suchozemské rostliny byl článek v Nature Plants o nejstarší polysporangiátní rostlině pocházející ze siluru Barrandienu. Dalšími tématy jsou výzkumy karbonské a křídové makro- a mesoflóry a studium fuzitizovaných mesofosílií z jihočeské křídy.  Zabýváme se rovněž vývojem obecně využitelných paleontologických laboratorních postupů. Největším úspěchem je v tomto směru jistě vypracování „Metodiky preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie produkty degradace sulfidů“.

K vědecké práci paleontologického oddělení napomáhá dobré přístrojové vybavení. Jedná se v první řadě o stereomikroskopy a světelné mikroskopy Olympus a digitální fotokamery Canon. Pro širší použití celé Přírodovědeckého muzea je v laboratoři oddělení k dispozici elektronový rastrovací mikroskop Hitachi S-3700N, digitální mikroskop Keyence a nově pak microCT SkyScan 1172 pro nedestruktivní výzkum anatomie sbírkových předmětů.

Samostatné paleontologické oddělení vzniklo v roce 1964. Historie jeho sbírky však sahá až do let založení muzea, kdy první paleontologickou kolekci věnoval muzeu Kašpar M. hrabě Sternberg.

V současné době kurátoři oddělení spravují přibližně 5 milionů sbírkových předmětů. Hlavním předmětem práce oddělení je péče o sbírku včetně získávání nových přírůstků. Obohacování sbírky se děje jak vlastním sběrem tak prostřednictvím nákupů a darů. Největší akvizicí poslední doby je dar 3 500 kusů fosilních rostlin a živočichů od společnosti Severočeské doly a.s. Sbírka byla více než třicet let vytvářena Zdeňkem Dvořákem a dalšími zaměstnanci dolů. Oddělení každoročně navštěvuje velké množství českých i zahraničních badatelů, kteří sbírkový materiál studují v rámci vlastních i společných vědeckých projektů.

Vědecká činnost je další nedílnou součástí práce oddělení. Vlastní vědecká činnost kurátorů je často založena přímo na sbírkových předmětech oddělení. Pracovníci oddělení pravidelně publikují v renomovaných vědeckých časopisech a účastní se mezinárodních symposií. V nedávné době byl mediálně prezentován např. článek o nejstarší polysporangiátní rostlině, který vyšel v prestižním časopise Nature Plants. Oddělení edičně spravuje časopis Fossil Imprint registrovaný v databázi Scopus a přírodovědeckou řadu Časopisu Národního muzea.

Další důležitou součástí činnosti je zapojení do národních i mezinárodních vědeckých a muzeologických projektů, které zapojují Národní muzeum do celosvětové vědecké infrastruktury. Nepostradatelným pro vědeckou činnost je kvalitní laboratorní a přístrojové vybavení. Paleontologické oddělení disponuje jak technickým zázemím pro preparaci fosílií, tak vybavením pro jejich vědecké zhodnocení, např. optickým a fluorescenčním, nebo elektronovým mikroskopem. Je prvním paleontologickým pracovištěm v zemi užívajícím intenzivně nedestruktivní metody výzkumu pomocí microCT.

V rámci oddělení je také budována specializovaná paleontologická knihovna a archiv, které jsou systematicky doplňovány jako nákupy tak dary. Vedle výstavní a expoziční činnost spočívá popularizační aktivita oddělení zejména v pořádání přednášek, např. v rámci Společnosti Národního muzea. Důležitou složkou naší popularizační činnosti je spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí na populárně vědeckých pořadech. Důležitou roli hraje spolupráce s populárně vědeckými časopisy jako je Vesmír nebo National Geographic.

Pracovníci oddělení

Bubník Jan
E-mail: jan.bubnik@nm.cz
Dašek Jan
E-mail: jan.dasek@nm.cz Tel.: 224 497 808
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: boris.ekrt@nm.cz Tel.: 224 497 882
Vedoucí oddělení / zástupce ředitele
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz Tel.: 224 497 801
Kurátor sbírky paleozoických rostlin
E-mail: milan.libertin@nm.cz
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: jan.sklenar@nm.cz Tel.: 224 497 809
Váchová Lenka, Ing.
E-mail: lenka.vachova@nm.cz Tel.: 224 497 905
Kurátor sbírek kvartérních obratlovců
E-mail: jan.wagner@nm.cz Tel.: 224 497 896