Národní muzeum – Muzeum Antonína Dvořáka Vás srdečně zve na workshop věnovaný operní tvorbě Antonína Dvořáka, který se bude konat 4. a 5. listopadu 2021 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1 – Malá Strana. 

Skrze značně rozsáhlé operní dílo Antonína Dvořáka, které čítá celkem jedenáct oper, můžeme nahlížet na vývoj operního žánru 2. poloviny 19. století. Jeho prostřednictvím lze také sledovat několik dalších aspektů: postoj české společnosti k národním a lidovým tématům v opeře, přijímání německých, italských a francouzských vlivů, širší okruh recepce oper, problematiku libret a jejich zpracování, jevištní pojetí oper, jejich hudební nastudování nebo praktickou provozní a repertoárovou stránku divadel. Vítány budou příspěvky věnující se v různých ohledech jednotlivým Dvořákovým operám, ale také referáty na témata s širším kontextem operního repertoáru 2. poloviny 19. století.        

Oficiálními jazyky workshopu budou angličtina, němčina a čeština. Délka příspěvků je 15 minut s dalšími 10 minutami na diskusi.

Účastníci budou moci prezentovat své příspěvky osobně v Českém muzeu hudby nebo online prostřednictvím aplikace Zoom.

Návrhy příspěvků včetně abstraktu (maximálně 250 slov) a stručné biografie zašlete Veronice Vejvodové na email veronika.vejvodova@nm.cz do 31. srpna 2021.


The National Museum / the Antonín Dvořák Museum cordially invite you to a workshop dedicated to the operatic oeuvre of Antonín Dvořák, to take place on 4 and 5 November 2021 at the Czech Museum of Music, Karmelitská street 2/4, Prague 1.

Developments in the operatic genre of the second half of the nineteenth century can be traced out by considering Dvořák’s own extensive legacy in the genre, comprising a total of eleven operas. Through them we can observe several elements: the stance of Czech society towards national and folk subjects, the adoption of German, Italian and French models, the problem of libretti, the range of critical reception, aspects of stage production and musical preparation as well as practical and operational facets of the theatre. Contributions are welcome centred on various features of any of Dvořák’s operas, as are papers on subjects drawn from the wider context of the operatic repertory of the second half of the nineteenth century.

The official languages of the workshop will be English, German and Czech. Contributions should be of fifteen minutes’ duration, with a further ten minutes available for discussion. Participants may present their contributions in person at the Czech Museum of Music or online via Zoom.

Proposals for contributions, comprising an abstract (of max. 250 words) and brief biography, should be sent to Veronika Vejvodová at veronika.vejvodova@nm.cz, by 31 August 2021 at the latest.