Výzkum oddělení hudebních nástrojů je zaměřen především na průzkum a vědecké zhodnocení samotných sbírkových předmětů. Vzhledem k povaze a struktuře samotné sbírky pak převažuje orientace na výzkum českého a středoevropského nástrojařství, a sice v širokém slova smyslu – výzkum je směřován jak systematicky, tak i historicky. Oddělení spolupracuje při výzkumu s dalšími vědeckými pracovišti (např. Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU. České hudební nástrojařství prošlo ve své historii bouřlivým vývojem a zanechalo po sobě stopu přímo celosvětovou, takže lze bez nadsázky mnohdy hovořit o fenoménu české nástrojařské školy. Oddělení hudebních nástrojů odkrývá pozadí tohoto historického vývoje. Vzhledem k aktuálnímu směřování muzejních institucí se podstatná část výzkumu věnuje také oboru restaurování a konzervování hudebních nástrojů, a to z hlediska historického, etického i metodologického.

Hudební nástroje byly v Národním muzeu sbírány již od počátku založení muzea v roce 1818. Jednalo se však pouze o sběr doplňkový – hudební nástroje byly ukládány nejprve v oddělení archeologickém, později v archeologicko-etnografickém. Samostatné hudební oddělení bylo v Národním muzeu založeno teprve v roce 1946, základem sbírky hudebních nástrojů byly právě nástroje původně uložené v archeologických sbírkách. V této době byly také připravovány první výstavy hudebních nástrojů. V roce 1950 byla plánována výstava Pražská houslařská škola v 18. a 19. století a v rámci festivalu Pražské jaro byla realizována v Břevnovském klášteře výstava České hudební nástroje minulosti – vystaveno bylo celkem 500 nástrojů. V roce 1950 získalo hudební oddělení pro své sbírky Velkopřevorský palác na Malé Straně. Expozice hudebních nástrojů byla otevřena 6. 5. 1954 – vystaveno bylo 880 nástrojů, což byla více než polovina tehdejší sbírky! Historické hudební nástroje byly také využívány při koncertech pořádaných hudebním oddělením, na kterých byly hrány skladby z notového archivu hudebního oddělení.

Expozice hudebních nástrojů setrvala ve Velkopřevorském paláci do roku 1990, kdy byl objekt v rámci restitučního řízení navrácen původnímu majiteli, Suverénnímu řádu maltézských rytířů. Velké škody na hudebních nástrojích způsobila v mimopražských depozitářích povodeň v roce 2002.

Nová expozice hudebních nástrojů s názvem „Člověk-nástroj-hudba“ byla otevřena 22. 11. 2004 v novém objektu Českého muzea hudby v Karmelitské ulici. Vystaveno je zde 400 nástrojů.

Součástí oddělení hudebních nástrojů je od roku 1953 také Státní sbírka hudebních nástrojů, zahrnující špičkové smyčcové nástroje, která slouží k interpretačním účelům. Tyto nástroje si mohou pronajímat nejen špičkoví interpreti, ale i nadějní mladí hráči.

Při oddělení funguje nově také Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, jehož posláním je poskytovat zejména konzultační pomoc v oblasti péče o hudební nástroje a jejich restaurování a podle potřeby provádět výzkum v rámci celé České republiky.

Pracovníci oddělení

Vedoucí Oddělení hudebních nástrojů
E-mail: tereza.zurkova@nm.cz Tel.: 257 257 713 Tel.: 771 135 353
Bitljan Adam, DiS.
Restaurátor hudebních nástrojů
E-mail: adam.bitljan@nm.cz Tel.: 224 497 711
Kurátorka sbírek Českého muzea hudby
E-mail: daniela.kotasova@nm.cz Tel.: 257 257 728
Kurátor sbírek Českého muzea hudby
E-mail: jan.krizenecky@nm.cz Tel.: 224 497 750
Restaurátor hudebních nástrojů
E-mail: frantisek.kus@nm.cz Tel.: 224 497 712