Základy archivu sportu byly položeny díky Sokolu již na sklonku 19. století, kdy proběhly velmi úspěšné výstavy s expozicí sokolských památek. Na počátku 20. století byly z nepotřebné registratury České obce sokolské (ČOS) vyňaty a převzaty do archivu všechny důležité spisy, které se týkaly vývoje sokolské organizace. Po roce 1918 k nim přibyly další písemnosti ilustrující převratovou činnost nově uspořádané ČOS a spisy zaměřené na VII. a VIII. všesokolský slet (1920, 1926). V letech nacistické okupace a po rozpuštění Sokola v roce 1941 byla část archivu zničena nebo roznesena mimo Tyršův dům. Po roce 1948, kdy byla československá tělovýchova sjednocena, přibyly do archivu registratury zaniklých tělovýchovných a sportovních svazů. Další vývoj archivu je spojen s Muzeem tělesné výchovy a sportu, které bylo zřízeno v roce 1953 jehož částí bylo archivně-dokumentační oddělení.  

Vznik Muzea znamenal rozmnožení archivních fondů o dokumenty k počátkům tělovýchovného hnutí a významné osobní pozůstalosti. V letech 1959 až 1960 byla ze sportovního archivu většina fondů centrální povahy delimitována do Státního ústředního archivu (dnes Národní archiv). V roce 1972 bylo celé Muzeum sportu přičleněno k Národnímu muzeu a v roce 1993 přejmenováno na Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu, později Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu. Od roku 2016 funguje Archiv tělesné výchovy a sportu jako samostatný archivní referát v Nové budově Národního muzea s depozitáři v Terezíně.

Fondy

Archiv tělesné výchovy a sportu Historického muzea Národního muzea (bývalé Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu) pracuje jako národní středisko pro dokumentaci tělesné výchovy a sportu v České republice. Je jediným archivem zaměřeným na tělesnou výchovu a sport v České republice.

Množství zajímavých materiálů je také dostupných na portálu eSbírky: https://www.esbirky.cz/hledat/fond/81890

Pracovníci oddělení

Kurátorka Archivu tělesné výchovy a sportu
E-mail: archiv.odtvs@nm.cz Tel.: 224 497 186