Bohatá hmotná kultura doby laténské poskytuje archeologům důležité informace nejen o každodenním životě, ale i o duchovním světě tehdejší společnosti.

PROGRAM:

Jiří Militký: Oppidum Hradiště u Stradonic ve světle mincovních nálezů

31. 10., 17.00 h

Stradonické oppidum patří z pohledu keltské numismatiky mezi nejvýznamnější lokality v Evropě. Nedávná publikace podchytila celkem 2481 mincí pocházejících z tohoto naleziště. Zpracování stradonického nálezového fondu umožnilo zcela nové pohledy na bójské mincovnictví v Čechách pro období pozdního 2. až do poslední třetiny 1. století př. n. l. Stradonické mincovní nálezy jsou však zcela jedinečné také z pohledu importovaných mincí, které různorodostí svých původů nemají ve střední Evropě obdoby.    


Pavel Sankot: Keltské umění a duchovní svět Keltů

7. 11., 17.00 h

Poznávání duchovního světa Keltů je spojeno se sledováním jejich uměleckého projevu a náboženských praktik. Zdrojem jsou vedle některých typů nálezů ze sídlišť nebo ze záměrně ukládaných depotů především jejich pohřebiště, kam byli ukládáni zemřelí příslušníci tehdejšího obyvatelstva naší země se svým osobním vybavením. Rozborem pohřebních ritů a umění získáváme údaje o způsobech jejich uvažování, kdy i umění bylo chápáno jako plastický výraz keltského náboženství.


Pavel Sankot: Keltské zbraně

14. 11., 17.00 h

Vzácné a náhodné historické zprávy antických historiků a spisovatelů o střetech s keltskými kmeny a dalšími tzv. barbary během jejich postupu ze střední a západní Evropy do oblasti antických civilizací jsou zásadním způsobem doplňovány výsledky archeologického bádání, včetně výsledků konzervačního zpracování. Tím jsou získávány nejen ověřené údaje o technice výroby zbraní, jejich přesné podobě, ale i o prvcích jejich výzdoby. V průběhu jednotlivých historických úseků se sice vyvíjí fyzická podoba keltských zbraní, ale získané poznatky jsou především pramenem o historickém, sociálním a ideovém kontextu fenoménu keltského válečnictví.


Viktoria Čisťakova: Oděv v době železné: od knížat k válečníkům

21. 11., 17.00 h

Přednáška se zaměří na fenomén textilní výroby a rekonstrukci kroje v době železné 9.–1. stol. př. n. l. Z tohoto časového úseku jsou známy četné nálezy textilních fragmentů. Zmiňme například jeden z nejbohatších souborů pravěkých textilií ze solných dolů v dnešním Hallstattu v Rakousku. Textilní nálezy z bohatých, tzv. knížecích hrobů jsou považovány za vrchol pravěké textilní produkce a jsou dalším důležitým zdrojem pro rekonstrukci oděvu z 6. a 5 stol. př. n. l.  Postupem doby luxusní oděv časně laténských elit je vystřídán střídmějším a unifikovanějším krojem z 4.– 3. stol. př.n.l. Během přednášky se podíváme i na několik rekonstrukcí oděvů.


Petr Ondroušek: Keltští bojovníci

27. 11., 17.00 h

Odlehčenou formou a se zapojením publika přednášející ukáže Kelty coby zdatné válečníky. Dozvíte se o válečné strategii pravěkých Keltů a jejich zbraních. Na přednášce nebudou chybět ani ukázky replik laténských zbraní a výstroje.


Pavel Titz: Keltové jako partneři antického světa

4. 12., 17.00 h

V době, kdy keltská kultura kvetla a keltská etnika ovládala podstatnou část střední a západní Evropy, vytvářel jih našeho kontinentu a přilehlé části Středomoří kulturu, kterou dnes nazýváme kulturou antickou. Oba kulturní okruhy navazovaly na předchozí kontakty oblastí v pravěku  a vstupovaly do vzájemných kontaktů, které měly různorodou podobu. Antičtí historikové si všímají především těch, které měly podobu konfliktů, archeologové však svými nálezy dokáží sledovat i vazby poklidnější, především obchodní. Na keltském území nacházíme tzv. importy, tedy předměty dovezené do cizího prostředí. Keltové měli v oblibě nejrůznější produkty antického světa a jejich stopy zprostředkovaně svědčí o vztazích vytvářených často na velkou vzdálenost a napříč kulturami.


Zdeněk Beneš:  Konec oppid v Čechách

11. 12., 17.00 h

V posledním století před naším letopočtem jsme svědky vrcholu keltského hospodářství, reprezentovaného tzv. „oppidy“, specializovanou výrobou a rozvinutou obchodní sítí. Během několika málo desetiletí je však tomu náhle konec, oppida jsou opuštěná a kulturní obraz obyvatel Čech  se zcela mění. Co se stalo, kdo či co za tím stálo a jak to vypadalo dál?


Přednášky se konají v přednáškovém sále Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.
Čas konání: vždy od 17.00 hodin
Vstupné: 50 Kč
Informace: Viktoria Čisťakova, viktoria_cistakova@nm.cz

Vstupenky je možné zakoupit v den konání akce pouze na pokladně Nové budovy Národního muzea.

FOTOGRAFIE